Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów w Gminie Stary Dzików w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (PSR 2020)

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów w Gminie Stary Dzików w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (PSR 2020)
 

Urząd Gminy w Starym Dzikowie informuje, że w dniach 15.06.2020-08.07.2020 r. będzie prowadził nabór na rachmistrzów spisowych w ramach obowiązkowego Powszechnego Spisu Rolnego, który zostanie przeprowadzony na terenie całego kraju  w terminie od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. (podstawa prawna: art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1728).

Kandydat na rachmistrza spisowego musi spełnić następujące wymagania:
1) być pełnoletni;
2) zamieszkiwać na terenie gminy Stary Dzików;
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie;
5) nie być skazanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

1. Kandydat musi podać swoje dane tj. imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu oraz informacje z pkt 1-5 (w przypadku potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym mowa  w pkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie własne pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
2. Do dokumentów zgłoszeniowych (do pobrania poniżej) na kandydatów na Rachmistrza należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej (dokument ma być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez kandydata).
3. Ofertę na rachmistrza należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Stary Dzików (pokój 6 lub 9, I piętro, u Elżbiety Samagalskiej lub Zbigniewa Brozia) albo przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Stary Dzików, ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików (liczy się data wpływu do Urzędu).
4. Wszyscy kandydaci mają obowiązek wziąć udział w szkoleniu na rachmistrzów spisowych, który zakończy się egzaminem. Kandydat na rachmistrza z pozytywnym wynikiem egzaminu zostanie zarejestrowany jako Rachmistrz.
5. Rachmistrz terenowy będzie wykonywał czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zawartej z Dyrektorem Urzędu Statystycznego.
6. Wynagrodzenie rachmistrza terenowego ustalono jako iloczyn:
a) 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego;
b) 20 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych, skutkujących prawidłowym spisaniem tych gospodarstw.

UWAGA: jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa będzie podpisana z kandydatami, którzy uzyskają najlepszy wynik, a pozostali kandydaci zostaną wpisani na listę rachmistrzów rezerwowych.

Więcej informacji w procedurze naboru rachmistrzów (do pobrania poniżej).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów w Gminie Stary Dzików w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (PSR 2020)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.06.2020 13:48