Uchwała Nr 148/XXVIII/2020
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Dzików za 2019 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z:
1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za rok 2019
2. sprawozdaniem finansowym Gminy Stary Dzików za rok 2019
3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium
4. informacją o stanie mienia Gminy Stary Dzików
5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej

Udziela się Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 148/XXVIII/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Dzików za 2019 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:29.06.2020 09:50
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:29.06.2020 09:50