Uchwała Nr 149/XXVIII/2020
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 65.000 zł, z następujących źródeł:
a) dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 na zakup sprzętu do zdalnego nauczania "Zdalna Szkoła+" - 55.000 zł
b) zwrot przez PGE nadpłaty za zapłaconą energię za rok poprzedni (rozliczenie zużycia na stacji uzdatniania wody) - 6.900 zł
c) odsetki od lokat wolnych środków - 3.100 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 142.148,50 zł z przeznaczeniem na:
a) dotacja dla OSP Cewków na realizację zadania "Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Cewków celem zwiększenia potencjału technicznego" - 1.648,50 zł
b) zakup energii do budynków komunalnych - 10.000 zł
c) zakup usług pozostałych związanych z gospodarką nieruchomościami (utrzymanie działek gminnych oraz pozostałych nieruchomości) - 5.000 zł
d) pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Stary Dzików do przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin - 13.500 zł
e) zakup komputerów przenośnych do nauki zdalnej - 55.000 zł
f) realizację zadania "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" - 57.000,00 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 77.148,50 zł przeznaczone na:
a) zakup materiałów i wyposażenia w jednostkach OSP - 1.648,50 zł
b) zakup energii do stacji uzdatniania wody - 33.500 zł
c) spłatę odsetek od kredytów i pożyczek - 30.000 zł
d) szkolenia pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie - 5.000 zł
e) składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie - 7.000 zł
5. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
6. Na podstawie złożonego przez sołtysa wsi Stary Dzików wniosku o zmianę przedsięwzięcia realizowanego ze środków funduszu sołeckiego w 2020 roku:
- rezygnuje się z realizacji zadania "dofinansowanie budowy altany" na kwotę 5.000 zł
- wprowadza się zadanie "zakup wyposażenia dla OSP Stary Dzików" oraz wydatki w tym zadaniu na kwotę 5.000 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 149/XXVIII/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 24 czerwca 2020 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 6.900
  40002 Dostarczanie wody 6.900
  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6.900
2. 750 Administracja publiczna 58.100
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.100
  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3.100
  75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa 55.000
  2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 55.000
    Razem zwiększenia 65.000

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 149/XXVIII/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 24 czerwca 2020 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 15.000
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15.000
  4260 Zakup energii 10.000
  4300 Zakup usług pozostałych 5.000
2. 750 Administracja publiczna 55.000
  75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa 55.000
  4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 6.648,50
3. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.648,50
  75412 Ochotnicze straże pożarne 6.648,50
  2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1.648,50
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
4. 801 Oświata i wychowanie 13.500
  80104 Przedszkola 13.500
  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 13.500
5. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 57.000
  90026 Pozostałe działania zwiążane z gospodarką odpadami 57.000
  4300 Zakup usług pozostałych 57.000
    Razem zwiększenia 147.148,50
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 33.500
  40002 Dostarczanie wody 33.500
  4260 Zakup energii 33.500
2. 750 Administracja publiczna 12.000
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12.000
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.000
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5.000
3. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.648,50
  75412 Ochotnicze straże pożarne 6.648,50
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.648,50
  4300 Zakup usług pozostałych 5.000
4. 757 Obsługa długu publicznego 30.000
  75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 30.000
  8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 30.000
    Razem zmniejszenia 82.148,50

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 149/XXVIII/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:29.06.2020 10:24
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:29.06.2020 10:26