Uchwała Nr 203/XXVIII/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Stary Dzików z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku...

Uchwała Nr 203/XXVIII/2005

Rady Gminy w Starym Dzikowie

z dnia 30 listopada 2005 r.

  

w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Stary Dzików

z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2006

  

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

  

Rada Gminy w Starym Dzikowie

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się „Program współpracy Gminy Stary Dzików z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2006”, dalej przywoływany jako „Program”.

Program, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

  

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

  

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 203/XXVIII/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Stary Dzików z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.04.2006 10:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż