Zarządzenie Nr 44/2020
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 8 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz rozdysponowania rezerwy celowej na zarzadzanie kryzysowe

Działając na podst. art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869), art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1398 ze zm.) i § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2020 rok Nr 114/XXI/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2020 rok o kwotę 97.551 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 97.551 zł.
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę 97.551 zł, w tym na:
- wypłatę wynagrodzeń w punktach i oddziałach przedszkolnych - 97.551 zł.
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 14.000 zł, w tym:
a) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 14.000 zł.
2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 1.775,50 zł na zakup wyposażenia i materiałów związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19.
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 44/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 8 czerwca 2020 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Oświata i wychowanie 97.551
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 57.551
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 57.551
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 40.000
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 40.000
    Razem zwiększenia 97.551

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 44/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 8 czerwca 2020 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
    SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM DZIKOWIE  
1. 801 Oświata i wychowanie 57.273
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 31.391
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31.391
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 25.882
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25.882
    SZKOŁA PODSTAWOWA W CEWKOWIE  
1. 801 Oświata i wychowanie 40.278
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26.160
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 26.160
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 14.118
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14.118
    Razem zwiększenia 97.551

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 44/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 8 czerwca 2020 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.775,50  
  75421 Zarządzanie kryzysowe 1.775,50  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.755,50  
  4300 Zakup usług pozostałych 20,00  
2. 758 Różne rozliczenia   1.775,50
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   1.775,50
  4810 Rezerwy   1.775,50
3. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14.000 14.000
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 14.000 14.000
  4260 Zakup energii   14.000
  4270 Zakup usług remontowych 14.000  
    Razem 15.775,50 15.775,50

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 44/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz rozdysponowania rezerwy celowej na zarzadzanie kryzysowe
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:06.07.2020 14:57
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:06.07.2020 15:00