Zarządzenie Nr 45/2020
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 8 czerwca 2020 r.

w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Na podst. art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z póź. zm.), ustawy art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 342)

zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku z realizacją projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wprowadzona zostaje wyodrębniona ewidencja księgowa dla potrzeb w/w operacji.

§ 2

Ewidencja księgowa prowadzona jest na istniejących kontach utworzonych zgodnie z załącznikiem nr 4a i 4b do Zarządzenia Nr 95/2017 Wójta Gminy w Starym Dzikowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

§ 3

Wyodrębnienie ewidencji księgowej następuje poprzez:
- wprowadzenie kodu zadania 901004 w księgach urzędu gminy i 002004 w księgach organu
- stosowanie kont syntetycznych zgodnie z planem kont wskazanych w załączniku 4a i 4b zarządzenia wskazanego w § 2
- stosowanie odpowiednich kont analitycznych, uszczegółowiających konta syntetyczne
- zastosowanie podziałek klasyfikacji budżetowej w ujęciu analitycznym, dotyczących realizowanego projektu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Dz.U. z 2014 r. poz. 1053.

§ 4

W zakresie dochodów w postaci dotacji oraz wydatków związanych z realizacją projektu stosuje się następujące podziałki klasyfikacji budżetowej:
- dla dochodów:
dział 750 rozdział 75077 paragraf 2057
- dla wydatków:
dział 750 rozdział 75077 paragraf 4247

§ 5

Wyodrębniona ewidencja księgowa projektu stanowi integralną część ewidencji księgowej prowadzonej w urzędzie gminy jako jednostce budżetowej i organie.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych mniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy wewnętrzne obowiązujące w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie wprowadzone Zarządzeniem Nr 95/2017 Wójta Gminy w Starym Dzikowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości z późniejszymi zmianami.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 45/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:08.07.2020 11:45
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:08.07.2020 11:45