Zarządzenie Nr 46/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 56 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) -

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Upoważniam pracownika Urzędu Gminy w Starym Dzikowie Tadeusza Nieckarza - Inspektora do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania oraz do wydawania i podpisywania zaświadczeń o prawie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
2. Zakres upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 upoważnia do:
1) przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,
2) sprawdzenie, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, czy wniosek, o którym mowa pkt 1 nie posiada wad i czy został złożony w terminie,
3) występowania do wyborcy z wezwaniem usunięcia wad we wniosku, o którym mowa w pkt 2,
4) sporządzaniu aktu pełnomocnictwa do głosowania,
5) przyjmowania oświadczeń o cofnięciu pełnomocnictwa i sporządzaniu protokołu potwierdzającego cofnięcie pełnomocnictwa,
6) prowadzenia wykazu sporządzonych pełnomocnictw, o których mowa w pkt 4,
7) wydawania i podpisywania zaświadczeń o prawie do głosowania.

§ 2.

W ramach kompetencji określonej w ust. 1 Pan Tadeusz Nieckarz jest upoważniony do odmowy sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania, jeśli wniosek o sporządzenie aktu nie spełnia ustawowych warunków.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 46/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:08.07.2020 11:52
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:08.07.2020 11:52