Uchwała Nr 150/XXIX/2020
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Dzików oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Dzików, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Dzików, na okres od 1 września 2020 r. Plan stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

W przypadku przekroczenia drogi dziecka z domu do szkoły określonej w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 910) gmina zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu dziecka.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4.

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych publicznych szkół podstawowych, o których mowa w § 1, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr 83/XIV/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Dzików oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 

Załącznik do Uchwały Nr 150/XXIX/2020
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 16 lipca 2020 r.

Plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary
Dzików, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Stary Dzików od dnia 1 września 2020 r.

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Granice obwodu szkoły
od dnia 1 września 2020 r.
1. Szkoła Podstawowa
w Starym Dzikowie
ul. Kościuszki 83, 37-632 Stary Dzików Stary Dzików i Nowy Dzików
kl. I-VIII
Ułazów dla klas IV-VIII
2. Szkoła Podstawowa
w Starym Dzikowie
Szkoła Filialna
w Ułazowie
Ułazów 109, 37-632 Stary Dzików Ułazów dla klas I-III
3. Szkoła Podstawowa
w Cewkowie
Cewków 81, 37-632 Stary Dzików Cewków, Moszczanica dla kl. I-VIII

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 150/XXIX/2020 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Dzików oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:16.07.2020 13:45
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:04.08.2020 09:21