Uchwała Nr 205/XXVIII/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego w 2006 r.

Uchwała Nr 205/XXVIII/2005
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego w 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 z późn. zm.) i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682) a także § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego (Dz. U. Nr 105 poz. 1200)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
p o s t a n a w i a :

§ 1

Zarządzić pobór podatku za 2006 rok w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa.

§ 2

1. Ustala się, inkasentów dla wsi:
    1. Wieś Cewków - Tracz Adam
    2. Wieś Moszczanica - Osetek Bronisław
    3. Wieś Nowy Dzików - Sulikowski Stanisław
    4. Wieś Stary Dzików - Ozimek Henryk
    5. Wieś Ułazów - Pokrywka Franciszek

§ 3

Dla inkasentów określonych w § 2 pkt 1-5 ustala się wynagrodzenie prowizyjne za inkaso od kwot pobranych osobiście:
- za łączne zobowiązanie pieniężne - 3,5 %
- podatku rolnego - 3,5 %
- podatku leśnego - 3,5 %
- podatku od nieruchomości - 3,5 %

§ 4

Traci moc uchwała Rady Gminy Nr 155/XX/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego w 2005 r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 205/XXVIII/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego w 2006 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.04.2006 11:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż