Zarządzenie Nr 55/2020
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 17 lipca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone, przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869), art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 1398 ze zm.) i § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2020 rok Nr 114/XXI/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2020 rok o kwotę 31.555 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- organizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. - 31.555 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę 31.555 zł, w tym na:
- organizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. (dodatki, nagrody spisowe oraz wydatki rzeczowe) - 31.555 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 31.555 zł, z tego na:
- organizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. - 31.555 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 7.819 zł, w tym:
a) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 1.719 zł
b) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 6.100 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w kwocie 5.235 zł na:
- zadanie usuwanie azbestu z terenu Gminy Stary Dzików (wkład własny) - 5.235 zł
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 55/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 lipca 2020 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 31.555
  75056 Spis powszechny i inne 31.555
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 31.555
    Razem zwiększenia 31.555

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 55/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 lipca 2020 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 31.555
  75056 Spis powszechny i inne 31.555
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30.839
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 716
    Razem zwiększenia 31.555

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 55/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 lipca 2020 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 31.555
  75056 Spis powszechny i inne 31.555
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30.839
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 716
    Razem zwiększenia 31.555
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 31.555
  75056 Spis powszechny i inne 31.555
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 31.555
    Razem zwiększenia 31.555

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 55/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 lipca 2020 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.719 1.719
  75412 Ochotnicze straże pożarne   1.719
  4260 Zakup energii   1.719
  75421 Zarządzanie kryzysowe 1.719  
  4300 Zakup usług pozostałych 1.719  
2. 758 Różne rozliczenia   5.235
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   5.235
  4810 Rezerwy   5.235
3. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.100 6.100
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6.100 4.600
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2.300
  4270 Zakup usług remontowych 6.100  
  4530 Podatek od towarów i usług   2.300
  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg   1.500
  4300 Zakup usług pozostałych   1.500
  90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 5.235  
  4300 Zakup usług pozostałych 5.235  
    Razem 13.054 13.054

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 55/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone, przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:28.08.2020 14:16
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:28.08.2020 14:19