Zarządzenie Nr 56/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 lipca 2020 r.

w sprawie regulaminu udzielania pożyczek stowarzyszeniom na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych realizowanych na terenie Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994), zarządza, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się regulamin udzielania pożyczek stowarzyszeniom na finansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych realizowanych na terenie Gminy Stary Dzików, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Załącznik do zarządzenia Nr 56/2020

Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 lipca 2020 r.

Regulamin udzielania pożyczek stowarzyszeniom na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych realizowanych na terenie Gminy Stary Dzików

§ 1.

1. Pożyczek udziela się stowarzyszeniom na ich wniosek, na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych realizowanych na terenie Gminy Stary Dzików. Wzór wniosku o przyznanie pożyczki stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
2. Pożyczka nie może być przeznaczona na utrzymanie bieżącej płynności finansowej, związanej z bieżącymi kosztami funkcjonowania stowarzyszenia.
3. Pożyczki dla stowarzyszeń udzielane są ze środków budżetu Gminy Stary Dzików do wysokości łącznej kwoty ustalonej w uchwale budżetowej na dany rok.
4. Gmina zawiera umowę z Pożyczkobiorcą ustalając w szczególności:
a) wysokość udzielonej pożyczki,
b) cel,
c) harmonogram spłaty pożyczki (termin i wysokość rat),
d) formę zabezpieczenia spłaty pożyczki.
Wzór ramowej umowy pożyczki stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

§ 2.

Wysokość pożyczki nie może być wyższa od przyznanej na realizację zadania kwoty dofinansowania ze środków zewnętrznych.
1. Pożyczka może być wypłacona jednorazowo lub w transzach.
2. Wypłata pożyczki następuje w terminie określonym w umowie przelewem na konto wskazane przez Pożyczkobiorcę.
3. Podstawą wypłaty pożyczki jest przedłożenie przez Pożyczkobiorcę podpisanej umowy z instytucją współfinansującą zadanie.

§ 3.

1. Okres, na który udziela się pożyczki ustala się indywidualnie w umowie pożyczki. Spłata pożyczki następuje po otrzymaniu dofinansowania z instytucji finansującej zadanie.
2. Udzielane pożyczki są nieoprocentowane.
3. W przypadku otrzymania dofinansowania przed upływem terminu spłaty pożyczki, Pożyczkobiorca winien spłacić pożyczkę do budżetu gminy w terminie do 7 dni od dnia wpływu dofinansowania na rachunek bankowy stowarzyszenia realizującego zadanie.
4. Ustala się trzy sposoby zabezpieczenia pożyczki do wyboru przez Pożyczkodawcę:
a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
b) przelew wierzytelności,
c) poręczenie albo gwarancję bankową.

§ 4.

Do wniosku o przyznanie pożyczki wymagane jest przedłożenie:
1) odpisu z rejestru, wystawionego nie wcześniej niż sześć miesięcy przed złożeniem wniosku;
2) statutu wnioskodawcy;
3) sprawozdania finansowego za poprzedni rok lub kopii formularza CIT8;
4) oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS;
5) informacji o banku, w którym Wnioskodawca posiada rachunek bankowy i o numerze tego rachunku;
6) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii umowy przyznającej dofinansowanie na realizację zadania lub w przypadku braku umowy innego dokumentu potwierdzającego przyznanie dofinansowania na realizację zadania, którego dotyczy wniosek o przyznanie pożyczki.

§ 5.

1. Decyzję o przyznaniu i wysokości pożyczki podejmuje Wójt Gminy Stary Dzików.
2. Od decyzji Wójta nie przysługuje odwołanie.

§ 6.

1. Z możliwości ubiegania się o pożyczkę wyklucza się podmioty, na których ciążą nieuregulowane zobowiązania finansowe wobec budżetu Gminy Stary Dzików.
2. Jeżeli pożyczkobiorca nie przystąpi w terminie 14 (czternastu) dni od daty powiadomienia o przyznaniu pożyczki do podpisania umowy decyzja o jej przyznaniu traci moc.

§ 7.

1. Pożyczka podlega spłacie w całości i nie podlega umorzeniu.
2. Koszty związane z udzieleniem pożyczki pokrywa pożyczkobiorca.
3. Sposób wykorzystania pożyczki może być przedmiotem kontroli przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie.
4. Kwota pożyczki wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem staje się natychmiast wymagalna i podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia jej udzielenia do dnia zwrotu. Kwotę wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem pożyczki wraz z ustawowymi odsetkami należy zwrócić na rachunek budżetu Gminy w terminie 14 dni od daty doręczenia Pożyczkobiorcy wezwania do zwrotu.
5. W przypadku opóźnień w spłacie pożyczki, pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.
6. Niedotrzymanie przez pożyczkobiorcę warunków umowy pożyczki skutkuje wykluczeniem go z możliwości ubiegania się o kolejną pożyczkę w okresie 3 lat od daty doręczenia mu pisemnego powiadomienia w sprawie wykluczenia.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie wynikających z winy pożyczkobiorcy, dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu spłaty pożyczki.

 
Załącznik Nr 1

do Regulaminu udzielania pożyczek stowarzyszeniom
na realizację zadań współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych
realizowanych na terenie Gminy Stary Dzików

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI Z BUDŻETU GMINY STARY DZIKÓW

I. Dane dotyczące wnioskodawcy
1. Nazwa wnioskodawcy ..................................
2. Siedziba wnioskodawcy .................................
3. Status prawny ....................................
4. Data i miejsce rejestracji ....................................
5. Dokument rejestrowy .................................................
6. Osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy (imiona, nazwiska, pełniona funkcja, miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego)
··············································································································
··············································································································
7. Zakres i teren działania wnioskodawcy wynikający ze statutu bądź dokumentu rejestrowego
...................................................................................
..............................................................................................................
8. NIP, REGON .............................................
9. Numer telefonu kontaktowego .......................................
10. Numer rachunku bankowego, nazwa banku .................................
......................................................................................
II. Cel zadania
··············································································································
·······································································································
III. Czas realizacji zadania
··························································································
·······································································································
IV. Miejsce realizacji zadania oraz szczegółowy opis zadania/projektu
··············································································································
··············································································································
··············································································································
V. Wnioskowana kwota pożyczki
1. Przewidywany koszt całkowity realizacji zadania
··············································································································
2. Kwota wnioskowanej pożyczki ................................. (słownie: .....................)
VI. Planowane terminy i kwoty uruchamiania transz pożyczki
··············································································································
··············································································································
····················································································
VII. Harmonogram spłat rat pożyczki

Termin płatności raty pożyczki Wysokość spłaty raty pożyczki
   
   
   
   

Załączniki
1) odpis z rejestru, wystawionego nie wcześniej niż sześć miesięcy przed złożeniem wniosku;
2) statut wnioskodawcy;
3) sprawozdanie finansowe za poprzedni rok lub kopia formularza CIT8;
4) oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS;
5) informacja o banku, w którym Wnioskodawca posiada rachunek bankowy i o numerze tego rachunku;
6) potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia urnowy pozyskania środków na realizację przedsięwzięcia, którego dotyczy wniosek o przyznanie pożyczki.


Stary Dzików, dnia .................................
                                                                                              ........................................
                                                                                         (pieczęć i podpis wnioskodawcy)

 

Załącznik Nr 2
do Regulaminu udzielania pożyczek stowarzyszeniom
na realizację zadań współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych
realizowanych na terenie Gminy Stary Dzików

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI*

zawarta w dniu ........................... pomiędzy:
Gminą Stary Dzików z siedzibą przy ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików, reprezentowaną przez:
Wójta Gminy - ...........................................
przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy - .....................................
zwaną dalej Pożyczkodawcą
a .................................. reprezentowanym przez:
....................................................
....................................................
(adres)
zwanym dalej Pożyczkobiorcą o następującej treści:

§ 1.

1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy nieoprocentowaną pożyczkę pieniężną
w kwocie ....................... zł (słownie .............. ) na ............................
................................................................................. (wskazać cel)
2. Kwota pożyczki, o której mowa w ust. 1 zostanie przekazana Pożyczkobiorcy jednorazowo w całości lub w ratach.
3. Pożyczkobiorca oświadcza, iż zobowiązuje się do przeznaczenia kwoty pożyczki wyłącznie na cel wskazany w ust. 1.

§ 2.

1. Podstawą przekazania Pożyczkobiorcy pożyczki lub jej części, zgodnie z § 1 ust. 2 umowy może być przedłożenie przez Pożyczkobiorcę umowy podpisanej z współfinansującym.
2. Przekazanie pożyczki, zgodnie z § 1 ust. 2 nastąpi w ciągu 7 dni od dnia przedłożenia Pożyczkodawcy dokumentów o których mowa w ust. 1, na konto bankowe Pożyczkobiorcy w banku
................................................... Nr ........................................

§ 3.

1. Strony zgodnie ustalają, że spłata pożyczki nastąpi do dnia ................................... W przypadku otrzymania przez Pożyczkobiorcę refundacji środków na realizację zadania o którym mowa w § 1 ust. 1, Pożyczkodawca zobowiązuje Pożyczkobiorcę do spłaty pożyczki w terminie 14 dni od dnia otrzymania refundacji/ dofinansowania.
2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do dokonywania spłaty pożyczki w niżej wymienionych kwotach i terminach
data spłaty ............................ kwota raty ................................
data spłaty ............................ kwota raty ................................
na rachunek bankowy Pożyczkodawcy w banku ......................... Nr ....................................
3. W przypadku opóźnienia w zapłacie którejkolwiek raty pożyczki, pozostała do zwrotu kwota pożyczki staje się natychmiast wymagalna i podlega zwrotowi w całości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia upływu terminu płatności do dnia zwrotu.
4. Termin spłaty pożyczki uważa się za zachowany z dniem wpływu środków na rachunek Pożyczkodawcy, najpóźniej w dniu wyznaczonym do spłaty.

§ 4.

1. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, przelew wierzytelności, poręczenie albo gwarancję bankową**.
2. Wszelkie koszty związane z udzieleniem pożyczki pokrywa pożyczkobiorca.

§ 5.

1. Jeżeli Pożyczkobiorca wykorzysta pożyczkę w całości lub w części na cel niezgodny z zawartą umową kwota udzielonej pożyczki staje się natychmiast wymagalna i podlega zwrotowi w całości wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia zawarcia umowy do dnia zwrotu.
2. W sytuacji wskazanej w ust. 1 pożyczkę wraz z ustawowymi odsetkami należy zwrócić Pożyczkodawcy
w terminie 14 dni od daty doręczenia Pożyczkobiorcy wezwania do zwrotu.

§ 6.

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


                     ······························                                                  .........................................
                         (Pożyczkodawca)                                                                (Pożyczkobiorca)

* umowa może być modyfikowana
** niepotrzebne skreślić

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 56/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu udzielania pożyczek stowarzyszeniom na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych realizowanych na terenie Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:28.08.2020 14:48
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:17.12.2020 14:45