Zarządzenie Nr 59/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 4 sierpnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 445 ze zm. poz. 1579 i 1948; z 2017 r. poz. 730 i 935), w związku z art. 39 ust. 3 i 4 pkt 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się Regulamin przewozu uczruow do i ze szkół na terenie Gminy Stary Dzików, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Regulamin obowiązuje przewoźników wykonujących przewóz uczniów, opiekunów uczniów w czasie przewozów, dyrektorów szkół objętych dowożeniem oraz wszystkich uczniów i rodziców uczniów korzystających z przewozu.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administarcyjnego Szkół w Starym Dzikowie oraz Dyrektorom Placówek Oświatowych z Gminy Stary Dzików.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 
Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 59/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 04.08.2020 r.

REGULAMIN PRZEWOZU UCZNIÓW DO I ZE SZKÓŁ
dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Dzików

§ 1

Przepisy ogólne

1. Organizatorem przewozu dzieci do i ze szkół z terenu gminy Stary Dzików jest Gmina Stary Dzików, w imieniu której zadanie to wykonuje Gminny Zespół Ekonomiczno - Administarcyjny Szkół wraz z Dyrektorami Placówek Oświatowych. Organizator dowozów określa w planie dowozów przystanki dla autobusów szkolnych, godziny odjazdów, ustala listę uczniów dowożonych do szkół. Plan dowozów dostarczany jest zainteresowanym szkołom w miesiącu wrześniu.
2. Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły w terminie do dnia 1 września każdego roku i przekazuje niezwłocznie organizatorowi dowozu oraz przewoźnikowi. Ewentualne korekty listy dyrektor przekazuje niezwłocznie, nie później niż do 15 września.
3. Organizator przewozu współdziała z przewoźnikiem i dyrektorami szkół.
4. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zasadami swojego statutu na zgłoszenia opiekunów dotyczące negatywnych zachowali uczniów w czasie przewozu.
5. Dyrektor z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem informuje organizatora przewozu i przewoźnika o planowanych zmianach w terminach\godzinach dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole.
6. Czasy podane na rozkładach jazdy autobusu, które ustalają dyrektorzy szkół są orientacyjne z uwagi na zmieniające się warunki pogodowe, różne sytuacje panujące na drodze oraz podczas wsiadania i wysiadania uczniów.
7. W przypadku opóźnienia autobusu uczniowie czekają na przystanku max 25 min po czym wracają do domów.

§ 2

Uczeń

1. Z przewozów może korzystać w pierwszej kolejności każdy uczeń, który znajduje się na liście uczniów dowożonych i który wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi podpisał i dostarczył do szkoły do której uczeń uczęszcza zobowiązanie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu do dnia 31 sierpnia każdego roku. W razie korekty listy, o której mowa w § 1 ust. 2 deklaracja powinna być dostarczona niezwłocznie.
2. Brak akceptacji nn. regulaminu lub niedostarczenie do szkoły do której uczeń uczęszcza zobowiązania w wyznaczonym czasie jest równoznaczne z rezygnacją z przewozu ucznia do i ze szkoły.
3. Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć w miejscach wyznaczonych przez opiekunów w autobusie i nie mogą ich zmieniać w czasie jazdy.
4. Uczniom podczas jazdy nie wolno:
- wsiadać i wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna dowozu,
- wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu, zachowywać się w sposób hałaśliwy, wulgarny, bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeó.stwa jadących w nim osób,
- żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym,
- rozmawiać z kierowcą,
- dokonywać zniszczeń w autobusie.
5. Uczniowie wsiadają/wysiadają do/z autobusu tylko w ustalonym przez dyrektora szkoły miejscu uzgodnionym z przewoźnikiem.
6. Uczniowie zobowiązani są być punktualnie w wyznaczonym miejscu wsiadania.
7. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu uczniowie zachowują szczególną ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeó.stwo wypadku.
8. Uczniowie po przyjeździe do szkoły udają się do szatni a następnie na świetlicę szkolną lub bezpośrednio na lekcje.
9. Uczniowie powracający do domu oczekują na autobus w świetlicy szkolnej lub innym miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
10. Jeżeli organizacja pracy w szkole przewiduje skrócone lekcje lub wcześniejsze zakończenie zajęć uczniowie dojeżdżający oczekują na kurs autobusu w świetlicy szkolnej lub w innym wyznaczonym przez dyrektora szkoły miejscu.
11. W przypadku (dotyczy tylko odwozu), gdy uczeń spóźni się na autobus, zobowiązany jest on do udania się do sekretariatu szkoły i zgłoszenie swojego spóźnienia pracownikowi administracyjnemu/nauczycielowi dyżurnemu lub dyrektorowi szkoły.
12. Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceó. opiekunów przewozu oraz kierowcy.

§ 3

Rodzice/opiekunowie prawni

1. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci dochodzących z miejsca zamieszkania do przystanku autobusu aż do momentu wejścia ucznia do autobusu oraz powracających po zajęciach z przystanku do domu od momentu wyjścia ucznia z autobusu.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia dokonane przez ich dzieci w autobusach (w postaci przywrócenia do pierwotnego wyglądu i użyteczności lub rekompensaty pieniężnej w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc od zaistniałej sytuacji).
3. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani zapewnić dzieciom powrót ze szkoły w przypadku uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych, odbywających się poza godzinami planowanych odwozów na poszczególnych trasach.
4. Rodzic/prawny opiekun ucznia poniżej 7 roku życia bądź upoważniona przez niego osoba zobowiązany/a jest do jego odbioru z przystanku. W przypadku nieobecności rodzica/prawnego opiekuna, bądź upoważnionej przez niego osoby, dziecko przywożone jest do szkoły skąd po interwencji odbierają go rodzice. W takim przypadku rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest pokryć koszty przewoźnikowi wynikające z dodatkowego przejazdu.

§ 4

Opiekun przewozu/kierowca

1. Autobus odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w rozkładzie jazdy. Opiekun przed planowanym odjazdem sprawdza obecność, wg listy uprawnionych i daje znak kierowcy do rozpoczęciajazdy.
2. Opiekun przewozu współpracuje z dyrektorem oraz pracownikami szkoły zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi do szkoły w zakresie prawidłowej organizacji przewozów (w tym weryfikacji listy uprawnionych pod kątem nieobecności w szkole) i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.
3. Opiekun przewozu jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób z autobusu w wyznaczonych miejscach, podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku. O każdej takiej sytuacji opiekun przewozu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować szkołę.
4. Kierowca autobusu w takim przypadku zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom a także do zminimalizowania strat materialnych.
5. W przypadku wypadku lub awarii autobusu przewożącego uczniów, kierowca niezwłocznie zgłasza sytuację do organizatora przewozu, natomiast opiekun sprawuje opiekę nad przewożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego.
6. Opiekun przewozu ponosi odpowiedzialność za uczniów przewożonych od chwili wejścia do autobusu, do chwili wyjścia z pojazdu i przekazania ich pod opiekę szkoły oraz w drodze powrotnej; od chwili wejścia ucznia do autobusu przy szkole do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.
7. W drodze do szkoły; od momentu wyjścia ucznia z autobusu przy szkole a w drodze powrotnej ze szkoły; do momentu wejścia ucznia do autobusu opiekę nad nim sprawuje szkoła.
8. O nieodpowiednim zachowaniu uczniów w autobusie szkolnym opiekun przewozu informuje ustnie wychowawcę oraz dokonuje wpisu w zeszycie opiekuna.

§ 5

Obowiązki przewoźnika

Obowiązkiem przewoźnika jest:
1. terminowe dowiezienie uczniów do szkół i odwiezienie po zakończonych zajęciach;
2. przewożenie uczniów autobusami wyłącznie sprawnymi technicznie, posiadającymi aktualne badania techniczne, dostosowanymi do ilości przewożonych dzieci. Ilość przewożonych osób nie może być większa niż określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu;
3. właściwe oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami prawa o ruch drogowym;
4. posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC oraz NW na wszystkie autobusy służące do przewozu dzieci i młodzieży;
5. w przypadku awarii autobusu zapewnienie pojazdu zastępczego, spełniającego warunki określone w powyższych punktach;
7. współpraca z dyrektorami szkół w zakresie koordynowania rozkładów jazdy, ustalenia miejsc wsiadania i wysiadania uczniów.
8. Zapewnienia bezpieczeństwo przewozu uczniów do szkoły zgodnie z aktualnymi zasadami obowiązującymi w transporcie publicznym w okresie zagrożenia COVID 19.

§ 6

Przepisy końcowe

1. Niniejszy regulamin przedstawiony będzie wszystkim przewożonym uczniom oraz ich rodzicom najpóźniej w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego. Ponadto regulamin będzie dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Stary Dzików, www.stary-dzikow.bip.info.pl, u Dyrektorów Szkół z terenu Gminy Stary Dzików oraz w siedzibie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Starym Dzikowie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:
1) podczas trwania przewozów - opiekun wraz z kierowcą
2) w innym czasie - organizator przewozów w uzgodnieniu z dyrektorami szkół.
3. Zmiany zapisów niniejszego regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności porządkowej za jego nieprzestrzeganie.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r.

 

Załącznik nr 1
do Regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół
na terenie Gminy Stary Dzików

(pieczęć szkoły)

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA/UCZNIA* DOJEŻDŻAJĄCEGO**

Imię i nazwisko dziecka/ucznia* ............................................................................
Pełna nazwa szkoły do której uczęszcza uczeń ......................................................................
....................................................................................................................................
Adres zamieszkania ucznia
................................................................................................
nr telefonu do rodzica/ opiekuna prawnego ucznia .....................................................

OŚWIADCZENIE
rodzica/prawnego opiekuna

Oświadczam, że:
1. Zgłaszam syna/córkę* do dowozu od dnia ........................................ do czasu ukończenia
nauki w wyżej wymienionej szkole.
2. Biorę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo syna/córki
......................................................................................................
(imię i nazwisko ucznia)
w drodze z domu do przystanku autobusu szkolnego i z powrotem do domu.
3. Zapoznałem(am) się z treścią Regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Stary Dzików i zobowiązuję się do jego przestrzegania

............................................                                              ................................................
Miejscowość i data                                                           Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

*niepotrzebne skreślić
**(wypełnia rodzic/opiekun prawny ucznia)

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 59/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:28.08.2020 15:10
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:26.04.2021 09:34