Zarządzenie Nr 60/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 14 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) i § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2020 rok Nr 114/XXI/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu na 2020 rok o kwotę 1.575 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - 1.575 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę 1.575 zł, w tym na:
- wynagrodzenie pracownika świadczącego usługi opiekuńcze - 1.575 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zmniejszenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 1.575 zł, z tego na:
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - 1.575 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadaó określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 11.864 zł, w tym:
a) w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" na kwotę 126 zł
b) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 4.900 zł
c) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 4.588 zł
d) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 2.250 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 60/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 14 sierpnia 2020 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 1.575
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.575
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1.575
    Razem zmniejszenia 1.575

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 60/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 14 sierpnia 2020 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 1.575
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.575
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.575
    Razem zmniejszenia 1.575

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 60/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 14 sierpnia 2020 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 1.575
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.575
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.575
    Razem zzmniejszenia 1.575
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 1.575
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.575
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1.575
    Razem zmniejszenia 1.575

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 60/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 14 sierpnia 2020 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 126 126
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 126 126
  4430 Różne opłaty i składki 126  
  4480 Podatek od nieruchomości   126
2. 750 Administracja publiczna 4.900 4.900
  75011 Urzędy wojewódzkie 300 300
  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   300
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300  
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4.600 4.600
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.600  
  4270 Zakup usług remontowych 3.000  
  4300 Zakup usług pozostałych   4.600
3. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.588 4.588
  75412 Ochotnicze straże pożarne 2.000 2.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000  
  4270 Zakup usług remontowych   2.000
  75414 Obrona cywilna 2.588 2.588
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.588  
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   2.588
4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.250 2.250
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.250 2.250
  4270 Zakup usług remontowych 1.250  
  4300 Zakup usług pozostałych 1.000  
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT)   2.250
    Razem 11.864 11.864

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 60/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:28.08.2020 15:11
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:22.12.2020 13:47