Uchwała Nr 209/XXIX/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2005 rok

Uchwała Nr 209/XXIX/2005

Rady Gminy w Starym Dzikowie

z dnia 21 grudnia 2005 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2005 rok

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

  

Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1

 

W budżecie gminy na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 17.319 zł, w tym z następujących źródeł:

a) odszkodowanie zapłacone przez firmę ubezpieczeniową PZU Przemyśl za skradzione komputery w Szkole Podstawowej w Starym Dzikowie w kwocie – 7.485 zł,

b) subwencja oświatowa w kwocie – 9.834 zł.

Subwencje wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów ST5-4820-18g/2005 z dnia 2005-10-25.

 

2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 911.302 zł, w tym z następujących źródeł:

a) środki pochodzące z ZPORR o kwotę 911.302 zł.

 

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 357.319 zł z przeznaczeniem na:

a) remont pieca i c.o. na stacji wodociągowej – 9.000 zł

b) remonty dróg gminnych w miejscowościach Ułazów, Moszczanica, Stary Dzików, Nowy Dzików – 34.081 zł

c) przebudowa drogi gminnej Karpaty-Cewków – odwadnianie drogi – 78.919 zł

d) zakup komputerów i drukarek szt. 3 dla Urzędu Gminy – 9.000 zł

e) zakup stołów i krzeseł do sali posiedzeń U.G. – 9.000 zł

f) zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie – 7.485 zł

g) odprawa dla nauczycieli zwolnionych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela – 9.834 zł

h) zakup opału dla szkół – 40.000 zł

i) budowa kanalizacji w Ułazowie – III etap – 130.000 zł

j) likwidacja wysypiska śmieci w Starym Dzikowie – 6.000 zł

k) dotacja dla WDK Moszczanica na remont dachu – 20.000 zł

l) rozwój kultury fizycznej i sportu – zorganizowanie zawodów sportowych przez Gminę piłki nożnej i ręcznej – 4.000 zł

 

4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.251.302 zł z następujących zadań:

a) Odnowa Centrum Wsi w Starym Dzikowie – 300.000 zł

b) budowa budynku dydaktycznego Gimnazjum w Starym Dzikowie – 911.302 zł

c) opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Starym Dzikowie – 40.000 zł

 

5. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały powierza się Komisjom: Rewizyjnej i Budżetowej Rady Gminy.

 

§ 4

 

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 209/XXIX/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2005 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.04.2006 11:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
14.03.2011 14:04 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
13.04.2006 11:51 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
13.04.2006 11:51Usunięto załącznik "Przychody i koszty zakładu
budżetowego"
(Zbigniew Broź)