(Ta uchwała została uchylona Uchwałą 156/XXXI/2020)

Uchwała Nr 152/XXX/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z póź. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie

Rada Gminy Stary Dzików uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się następujący szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.

1. Ustala się, że w zamian za wnoszoną opłatę za gospodarowanie odpadami, odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości w ilości, w jakiej zostały wytworzone na nieruchomości, z następującą częstotliwością:
1) odpady niesegregowane i bioodpady odbierane są:
a) w zabudowie jednorodzinnej, w cyklu 1 raz na miesiąc,
b) w zabudowie wielorodzinnej, w cyklu 1 raz na miesiąc,
c) z koszy ulicznych przystanków i placów zabaw 1 raz na miesiąc,
2) odpady segregowane;
a) odpady opakowaniowe (łącznie) wraz z papierem, tekturą, tworzywa sztuczne, metale drobne, szkło i opakowania szklane odbierane są w cyklu raz na miesiąc zgodnie z harmonogramem,
b) odpady, popiołu z budynków ogrzewanych paliwem stałym mogą być zagospodarowane we własnym zakresie lub po uzgodnieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady ale nie rzadziej jak 1 raz w miesiącu w okresie grzewczym,
3) odpady wielkogabarytowe odbierane są dwa razy w roku zgodnie z harmonogramem lub w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
4) odpady rozbiórkowe i budowlane w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
5) Zużyty opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny dwa razy w roku zgodnie z harmonogramem lub w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
6) odpady baterii, przeterminowanych leków należy dostarczać we własnym zakresie do wyznaczonych punktów:
a) szkoły gminne, urząd gminy i sklepy wielkopowierzchniowe - baterie,
b) apteka ul. Kościuszki 74 w Starym Dzikowie - przeterminowane leki,
7) zużyte akumulatory, lampy fluorescencyjne, chemikalia, farby, kleje, tekstylia i odzież, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2. Na terenie nieruchomości, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ilość odbieranych odpadów komunalnych uzależniona jest od zadeklarowanej liczby pojemników na te odpady.

§ 3.

Ustala się, limit dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych z jednej nieruchomości zamieszkałej w ilości 0,15 m3 na rok w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami.

§ 4.

W ramach gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi funkcjonuje na terenie Gminy Stary Dzików punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), świadczący usługi bezpłatnie polegające na przyjmowaniu od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych.
1) informacja o godzinach otwarcia PSZOK podana jest na stronie internetowej Gminy Stary Dzików,
2) transport odpadów do PSZOK właściciele zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt,
3) ilość dostarczonych odpadów do PSZOK ma pozwolić na umieszczenie ich w kontenerach bez używania sprzętu specjalistycznego.

§ 5.

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego i przyjmującego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Starym Dzikowie przy ul. Kościuszki 79:
1) pisemnie,
2) telefonicznie - nr 16 631 80 50,
3) elektronicznie - e-mail - urzad@starydzikow.pl.

§ 6.

Odebrane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne przekazywane będą przez przedsiębiorcę odbierającego odpady uprawnionym podmiotom w celu poddania ich procesom unieszkodliwiania, przygotowania do ponownego użycia i odzysku.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 8.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 108/XIX/2019 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:(uchylona uchwałą nr 156/XXXI/2020) Uchwała Nr 152/XXX/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:10.09.2020 12:41
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:10.09.2020 14:35