Uchwała Nr 210/XXIX/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego p.n. „Dostępna Gmina - Etap II”

Uchwała Nr 210/XXIX/2005

Rady Gminy w Starym Dzikowie

z dnia 21 grudnia 2005 r.

  

w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego p.n. „Dostępna Gmina – Etap II”

  

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 110 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

  

Rada Gminy w Starym Dzikowie

uchwala co następuje:

  

§ 1

 

Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn. „Dostępna Gmina – Etap II” poprzez:

1. Zmniejszenie w 2005 r. a zwiększenie w 2006 r. zakresu wykonywania programu na zadaniu „Odnowa centrów wsi” – „Budowa miejsc postojowych, budowa i przebudowa ciągów pieszych w Starym Dzikowie” o kwotę 300.000,– zł.

2. Zwiększenie w 2005 r. a zmniejszenie w 2006 r. zakresu wykonywania pragramu na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Karpaty-Cewków” o odwodnienie drogi – kwotę wydatków 78.919,– zł.

Łączne nakłady finansowe na program nie ulegają zmianie.

  

§ 2

 

Wykaz zawierający limity wydatków na realizację programu zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

  

§ 3

 

Traci moc uchwała Nr 206/XXVIII/2005 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pod nazwą „Dostępna Gmina – Etap II”.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 210/XXIX/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego p.n. „Dostępna Gmina - Etap II”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.04.2006 10:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż