Uchwała Nr 157/XXXII/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 113.613,98 zł, z następujących źródeł:
a) sprzedaż złomu przez Szkołę Podstawową w Cewkowie - 1.979 zł
b) zwrot opłaty zastępczej za pobyt mieszkańca gminy w DPS - 4.200 zł
c) dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku - 35.434,98 zł
d) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 72.000 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 334.382,61 zł z przeznaczeniem na:
a) należność wraz odsetkami dla wierzyciela zasądzona wyrokiem Sądu Okręgowego w Przemyślu (zadanie "Przebudowa boiska piłkarskiego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą") - 238.011 zł
b) koszty postępowania sądowego - 33.953,78 zł
c) koszty egzekucji komorniczej - 7.861,27 zł
d) wynagrodzenie pracowników w Szkole Podstawowej w Cewkowie - 4.200 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Cewkowie - 1.979 zł
f) zadanie "Przebudowa nawierzchni drogi "Koło cmentarza" w Starym Dzikowie dz. nr ewid. 2134, 2138, 2133 - 48.377,56 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 220.768,63 zł przeznaczone na:
a) zadanie "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 105009R ulica Kusocińskiego w miejscowości Stary Dzików" - 19.946 zł
b) zadanie "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 105008R ulica Boczna Cieszanowskiej za bożnicą w miejscowości Stary Dzików" - 33.806 zł
c) zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 105267R ulica Kopernika w miejscowości Stary Dzików" - 94.173 zł
d) realizację zadania "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" - 39.481,63 zł
e) zadanie "Przebudowa-modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 6033, 6031, 5749 wygon koło Granisza w miejsc. Cewków - 24.905,00 zł
f) zadanie "Przebudowa-modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 555 wygon koło Kality w miejsc. Ułazów" - 8.457 zł
5. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
6. Na podstawie złożonego przez sołtysa wsi Moszczanica wniosku o zmianę przedsięwzięcia realizowanego ze środków funduszu sołeckiego w 2020 roku:
- rezygnuje się z zadania "organizacja dni miejscowości" oraz zmniejsza wydatki w tym zadaniu o kwotę 2.000 zł
- wprowadza się zadanie "usługi koparką na drogach dojazdowych do pól" oraz wydatki w tym zadaniu na kwotę 2.000 zł
7. Na podstawie złożonego przez sołtysa wsi Ułazów wniosku o zmianę przedsięwzięcia realizowanego ze środków funduszu sołeckiego w 2020 roku
- zmienia się nazwę zadania "zakup kruszywa na remonty wygonów" na "zakup kruszywa na remont wygonów wraz z rozplantowaniem na wygonach"
- rezygnuje się z zadania "piknik rodzinny" oraz zmniejsza się wydatki w tym zadaniu o kwotę 2.000 zł
- zmniejsza się wydatki w zadaniu "zakup wyposażenia dla OSP Ułazów" o kwotę 2.000 zł
- rezygnuje się z zadania "naprawa przepustów" oraz zmniejsza się wydatki w tym zadaniu o kwotę 2.015,88 zł
- rezygnuje się z zadania "usługi koparka" oraz zmniejsza się wydatki w tym zadaniu o kwotę 2.000 zł
- zwiększa się wydatki w zadaniu "zakup kruszywa na remont wygonów wraz z rozplantowaniem na wygonach" o kwotę 8.015,88 zł
8. Na podstawie złożonego przez sołtysa wsi Stary Dzików wniosku o zmianę przedsięwzięcia realizowanego ze środków funduszu sołeckiego w 2020 roku
- rezygnuje się z zadania "piknik rodzinny" oraz zmniejsza się wydatki w tym zadaniu o kwotę 2.000 zł
- wprowadza się zadanie "czyszczenie i odmulanie rowu (odgałęzienie Potoku Dzikowskiego) w Starym Dzikowie" i wydatki w tym zadaniu na kwotę 2.000 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 157/XXXII/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 30 września 2020 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 72.000
  01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 72.000
  6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 72.000
2. 758 Różne rozliczenia 35.434,98
  75814 Różne rozliczenia finansowe 35.434,98
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 35.434,98
3. 801 Oświata i wychowanie 1.979
  80101 Szkoły podstawowe 1.979
  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.979
4. 852 Pomoc społeczna 4.200
  85202 Domy pomocy społecznej 4.200
  0830 Wpływy z usług 4.200
    Razem zwiększenia 113.613,98

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 157/XXXII/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 30 września 2020 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 600 Transport i łączność 58.393,44
  60017 Drogi wewnętrzne 10.015,88
    - fundusz sołecki wsi Moszczanica 2.000
  4300 Zakup usług pozostałych 2.000
    - fundusz sołecki wsi Ułazów 8.015,88
  4300 Zakup usług pozostałych 8.015,88
  60017 Drogi wewnętrzne 48.377,56
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 48.377,56
    - fundusz sołecki wsi Stary Dzików  
2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.000
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.000
  4300 Zakup usług pozostałych 2.000
3. 750 Administracja publiczna 41.815,05
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 41.815,05
  4430 Różne opłaty i składki 7.861,27
  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 33.953,78
4. 801 Oświata i wychowanie 6.179
  80101 Szkoły podstawowe 6.179
  4010 Wynagrodzenia osobwe pracowników 4.200
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.979
5. 926 Kultura fizyczna 238.011
  92601 Obiekty sportowe 238.011
  4580 Pozostałe odsetki 33.100,58
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 204.910,42
    Razem zwiększenia 346.398,49
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 33.362
  01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 33.362
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33.362
2. 600 Transport i łączność 151.940,88
  60016 Drogi publiczne gminne 147.925
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 147.925
    - fundusz sołecki wsi Ułazów 4.015,88
  60017 Drogi wewnętrzne 4.015,88
  4300 Zakup usług pozostałych 4.015,88
    - fundusz sołecki wsi Ułazów 2.000
3. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.000
  75412 Ochotnicze straże pożarne 2.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 39.481,63
  90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 39.481,63
  4300 Zakup usług pozostałych 39.481,63
5. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6.000
  92195 Pozostała działalność 6.000
    - fundusz sołecki wsi Moszczanica 2.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500
  4220 Zakup środków żywności 1.500
    - fundusz sołecki wsi Ułazów 2.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500
  4220 Zakup środków żywności 1.500
    - fundusz sołecki wsi Stary Dzików 2.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500
  4220 Zakup środków żywności 1.500
    Razem zmniejszenia 232.784,51

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 157/XXXII/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:09.10.2020 14:22
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:09.10.2020 14:25