Uchwała Nr 158/XXXII/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stary Dzików, na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910) Rada Gminy Stary Dzików uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Stary Dzików na rok szkolny 2020/2021 w kwotach:
1) Za 1 litr benzyny bezołowiowej - 4,36 zł,
2) Za 1 litr oleju napędowego - 4,26 zł,
3) Za 1 litr gazu LPG - 1,94 zł.

§ 2.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 119/XXI/2019 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stary Dzików na rok szkolny 2019/2020.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 158/XXXII/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stary Dzików, na rok szkolny 2020/2021
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:09.10.2020 14:27
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.10.2020 13:29