Uchwała Nr 213/XXX/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2005 rok

Uchwała Nr 213/XXX/2005

Rady Gminy w Starym Dzikowie

z dnia 29 grudnia 2005 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2005 rok

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

  

Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1

 

W budżecie gminy na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany:


1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 13.918 zł,
w tym z następujących źródeł:

a) system informatyczny POMOST o kwotę – 500 zł,

b) subwencja oświatowa w kwocie – 13.418 zł.

Subwencje wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów ST5-4820-37g/2005 z dnia 2005-12-19.

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 13.918 zł z przeznaczeniem na:

a) zakup materiałów do remontu szkół – 13.418 zł

b) zakup drukarki – 500 zł


Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały powierza się Komisjom: Rewizyjnej i Budżetowej Rady Gminy.

 

§ 4

 

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 213/XXX/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2005 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.04.2006 10:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż