Uchwała Nr 159/XXXIII/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 9.350 zł, z następujących źródeł:
a) środki Funduszu Pracy na realizację zadania pn. "Program asystent rodziny na rok 2020" - 850 zł
b) zwrot świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych z odsetkami - 8.500 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 26.000 zł, z następujących źródeł:
a) sprzedaż drewna z lasów gminnych - 26.000 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 133.350 zł z przeznaczeniem na:
a) zadanie "Przebudowa nawierzchni drogi w Starym Dzikowie dz. nr 2164" - 22.000 zł
b) zadanie "Przebudowa nawierzchni drogi "Koło cmentarza" w Starym Dzikowie dz. nr ewid. 2134, 2138, 2133" - 7.000 zł
c) wynagrodzenie asystenta rodziny - 850 zł
d) zwrot świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych z odsetkami - 8.500 zł
e) remont trzech studni kanalizacyjnych w Nowym Dzikowie - 80.000 zł
f) zakup energii na oczyszczalni ścieków - 15.000 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 150.000 zł przeznaczone na:
a) zadanie "Przebudowa drogi gminnej za cmentarzem w Starym Dzikowie" - 55.000 zł
b) zapłatę podatku VAT od działalności leśnej - 30.000 zł
c) odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich - 10.000 zł
d) dowóz uczniów w Szkole podstawowej w Cewkowie - 20.000 zł
e) dowóz uczniów w Szkole Podstawowej w Starym Dzikowie - 20.000 zł
f) wynagrodzenie nauczycieli w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Cewkowie - 15.000 zł
5. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 159/XXXIII/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 28 października 2020 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 8.500
  85501 Świadczenie wychowawcze 8.500
  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7.000
  0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.500
2. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 850
  85322 Fundusz Pracy 850
  2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 850
    Razem zwiększenia 9.350
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 020 Leśnictwo 26.000
  02001 Gospodarka leśna 26.000
  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 26.000
    Razem zmniejszenia 26.000
 
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 159/XXXIII/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 28 października 2020 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 600 Transport i łączność 29.000
  60017 Drogi wewnętrzne 29.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29.000
2. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 850
  85322 Fundusz Pracy 850
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 850
3. 855 Rodzina 8.500
  85501 Świadczenie wychowawcze 8.500
  2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7.000
  4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.500
4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 95.000
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 95.000
  4260 Zakup energii 15.000
  4270 Zakup usług remontowych 80.000
    Razem zwiększenia 133.350
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 020 Leśnictwo 30.000
  02001 Gospodarka leśna 30.000
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 30.000
2. 600 Transport i łączność 55.000
  60016 Drogi publiczne gminne 55.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55.000
3. 757 Obsługa długu publicznego 10.000
  75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 10.000
  8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 10.000
4. 801 Oświata i wychowanie 55.000
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 15.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.000
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 40.000
  4300 Zakup usług pozostałych 40.000
    Razem zmniejszenia 150.000

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 159/XXXIII/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:18.11.2020 15:05
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:18.11.2020 15:05