Uchwała Nr 160/XXXIII/2020
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Stary Dzików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 87 ust. 1 i ust. 4 w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) po uzgodnieniu z  Dyrektorem Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

1. Wyznacza się aglomerację Stary Dzików o równoważnej liczbie mieszkańców 4464 z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stary Dzików w gminie Stary Dzików.
2. W skład aglomeracji wchodzą miejscowości: Cewków; Moszczanica; Nowy Dzików; Stary Dzików i Ułazów.

§ 2

Część opisowa aglomeracji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3

Obszar i granice aglomeracji, oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Rady Gminy w Starym Dzikowie nr 87/XVI/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany wyznaczenia aglomeracji Stary Dzików.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 160/XXXIII/2020
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28.10.2020 r.

CZĘŚĆ OPISOWA AGLOMERACJI STARY DZIKÓW

1. Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji.
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.07.2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru granic aglomeracji (Dz. U. z 2014, poz. 995),
- Uchwała  Rady Gminy Stary Dzików Nr 194/XXVII/98 w dniu 17 czerwca 1998 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa przemyskiego Nr 16 z dnia 31 sierpnia 1998 r.
2. Informacja o sieci kanalizacyjnej.
a) Długość i rodzaj istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Lp. Kanalizacja istniejąca Długość
1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 46,1
2 Kanalizacja sanitarna tłoczna 12,8
  Razem 58,9

b) Długość i rodzaj planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.
0,00 km - nie planuje się budowy nowych sieci kanalizacyjnych.
3. Informacja o liczbie mieszkańców w aglomeracji.
a) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji wynosi: 4454 osób
b) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej wynosi: 4454 osób
c) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji planowanych do podłączenia  do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej
- nie przewiduje się  
d) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji wynosi: 10 osób
e) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej wynosi: 10 osób
f) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji planowanych do podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej
- nie przewiduje się
4. Obliczenie wskaźnika koncentracji.*
Wskaźnik wynosi "0" nie planuje się do budowy sieci kanalizacyjnej
5. Informacja o przemyśle występującym w aglomeracji.
a) Liczba RLM przemysłu w aglomeracji - 0 RLM
b) Liczba RLM przemysłu obsługiwana przez istniejącą sieć kanalizacyjną - 0 RLM
c) Liczba RLM przemysłu planowana do podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej wraz ze wskazaniem nazw zakładów przemysłowych planowanych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej - 0 RLM
6. Informacja o oczyszczalniach ścieków w aglomeracji.
a) Informacja o istniejących oczyszczalniach ścieków.
Nazwa oczyszczalni : Oczyszczalnia Ścieków w Starym Dzikowie  
Id : PLPK1620N
Współrzędne  geograficzne oczyszczalni N – 50st15’14.31”  E – 22st55’11.23”
Lokalizacja: ul. Kościuszki, 37-632 Stary Dzików
tel. 668 117 084 email: urzad@starydzikow.pl
Oczyszczone ścieki odprowadzane są do potoku Jasienica, dopływu rzeki Wirowa.
współrzędne geograficzne zrzutu ścieków  dł(E) 2,551001 szer.(N) 50,152278
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków: Pozwolenie wodnoprawne Starosty Lubaczowskiego Nr RG-6623-74/2010 z dnia 20.12.2010 r. z terminem ważności 31.12.2020 r.
Nie planuje się rozbudowy ani modernizacji oczyszczalni ścieków, przebudowie ulegnie kanał odprowadzający oczyszczone ścieki.
b) Informacja o planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków.
Nie przewiduje się budowy nowej oczyszczalni ścieków
c) Czy sieć kanalizacyjna zakończona jest końcowym punktem zrzutu. W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy wskazać do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia tej oczyszczalni ścieków
Sieć kanalizacyjna nie jest zakończona jest końcowym punktem zrzutu.
7. System gospodarki ściekowej w aglomeracji.
a) Średnia dobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków.
Średnia dobowa ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji wynosi
285 m3/dobę

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych
Wskaźnik Wartość (średnioroczna z pomiarów) Uwagi
BZT5[mgO2/l] 218  
ChZT[mgO2/l] 642  
Zawiesina ogólna [mg/l] 264  

 

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych
Wskaźnik Wartość (średnioroczna z pomiarów) Uwagi
BZT5[mgO2/l] 14  
ChZT[mgO2/l] 83  
Zawiesina ogólna [mg/l] 218  

Na podstawie powyższej tabeli należy stwierdzić, że oczyszczalnia spełnia kryteria Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.
b) Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m3/d.
Przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi (wg projektu)
Qśr.dob.  400 m3/dobę
Qmax.dob  457 m3/d
c) Wydajność istniejącej oczyszczalni ścieków wyrażona w RLM    
Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków wyrażona w RLM wynosi /dane projektowane / 4905 RLM
d) Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.
Do zbiorowego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Stary Dzików nie są odprowadzane ścieki przemysłowe.
e) Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej (zbiorniki bezodpływowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków).
W aglomeracji Stary Dzików wszyscy mieszkańcy objęci są zbiorowym systemem kanalizacyjnym. Ilość ścieków nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej wynosi 0
f) Rodzaj istniejącej oczyszczalni ścieków  -  
B - oczyszczalnia biologiczna bez usuwania biogenów, spełniająca standardy odprowadzanych ścieków,
8. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji.

Wyszczególnienie Wartość RLM
RLM stałych mieszkańców aglomeracji (Mk) 4453
RLM osób przebywających w aglomeracji (czas) 10
RLM przemysłu (prz) 0
Suma 4463

 

9. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody, zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego lub o decyzjach ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Lp. Rodzaj strefy ochronnej Akt prawa miejscowego lub decyzja ustanawiająca strefę Zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na terenie ochrony bezpośredniej
1. - strefy ochrony bezpośredniej ujęć wody dla Stacji Uzdatniania Wody w Starym Dzikowie tj. studni S1; S2; S3; położone w obrębie Stary dzików na działkach nr :
S1 – działki nr 1386/2 i 1385/2 strefa w kształcie czworokątu nieforemnego o wym. 17m x 20m x 24m x 19m o pow. 400 m2
S2 działki nr 1339/2; 1340/2  strefa w kształcie czworokątu nieforemnego o wym. 20m x 19m x 20m x 18m o pow. 371 m2
S3 działki nr 1346/4; 1347/2  strefa w kształcie pięciokątu nieforemnego o wym. 7m x 15m x 17m x 20m x 16m o pow. 353 m2
Decyzja Dyrektora zarządu Zlewni w stalowej Woli nr RZ.ZUZ.4.4100.14.2018.AT z dnia 30.08.2018r Zakazuje się:
- użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.
Nakazuje się:
- odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający ich przedostanie się do urządzeń służących do poboru wody
- zagospodarować teren zielenią
- odprowadzić poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody
- ograniczyć wyłącznie dla niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody

10. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.
Na obszarze aglomeracji nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych
11. Informacja o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierająca nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacja o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.
Na obszarze aglomeracji nie występują formy ochrony przyrody o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
12. Badanie spełnienia przez aglomerację warunków Dyrektywy ściekowej 91/271/EWG.
a) Warunek I (art. 3 Dyrektywy) procent skanalizowania w aglomeracji.*
100 %
b) Warunek II (art. 10 Dyrektywy) wydajność oczyszczalni w aglomeracji (wyrażona w RLM).*
Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków wyrażona w RLM wynosi 4905 RLM
c) Warunek III (art. 4 i art. 5 Dyrektywy) standardy oczyszczania ścieków.*
Aglomeracja Stary Dzików posiada liczbę RLM < 10.000, która jest obsługiwana przez biologiczną oczyszczalnię ścieków komunalnych bez podwyższonego oczyszczania biogenów. Oczyszczalnia w aglomeracji odpowiada tym standardom. Jakość ścieków wprowadzanych do środowiska odpowiada jakości określonej w Zał. 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych

 

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 160/XXXIII/2020
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28.10.2020 r.

CZĘŚĆ GRAFICZNA AGLOMERACJI STARY DZIKÓW

Część graficzna powinna zawierać oznaczenie:
a) granic obszaru objętego lub przewidzianego do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej gminy lub jej obszaru współtworzącego aglomerację na mapie w skali 1:10.000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25.000,
b) istniejących i planowanych do budowy oczyszczalni ścieków lub końcowych punktów zrzutu ścieków komunalnych, do których są odprowadzane ścieki komunalne z obszaru aglomeracji,
c) granic administracyjnych gminy zgodnie z danymi z państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
d) granic stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zgodnie z informacjami z systemu informacyjnego gospodarowania wodami,
e) granic obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych zgodnie z informacjami z systemu informacyjnego gospodarowania wodami,
f) granic form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy, zgodnie z informacjami z centralnego rejestru form ochrony przyrody,
g) skali projektu aglomeracji w formie liczbowej i liniowej.

*Obszar i granice aglomeracji mogą być wyznaczone z wykorzystaniem mapy zasadniczej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 160/XXXIII/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:20.11.2020 09:49
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:26.11.2020 08:25