Uchwała Nr 162/XXXIII/2020
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. z 2020 r. poz. 982)

Rada Gminy w Starym Dzikowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. z 2020 r. poz. 982) z kwoty 58,55 zł za 1 dt do kwoty 58 za 1 dt, mającą zastosowanie przy obliczaniu podatku rolnego na 2021 r. na terenie Gminy Stary Dzików.

§ 2.*

Stawka podatku rolnego na rok 2021 wynosi 145 za 1 ha przeliczeniowy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Gminy w Starym Dzikowie.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr 94/XVIII/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego.

§ 6.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2021 r.


* § 2 został unieważniony przez Regionalną Izbę Obrachunkową - Uchwała Nr XXVIII/2282/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 162/XXXIII/2020 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 162/XXXIII/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:20.11.2020 10:57
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:04.01.2021 08:41