Uchwała Nr 163/XXXIII/2020
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1.

Wyrazić zgody na zamianę nieruchomości położonej we wsi Cewków gm. Stary Dzików stanowiącą własność Gminy Stary Dzików oznaczoną nr ewid. 2631/1 o pow. 0,16 ha uwidocznioną w KW ...................................* na nieruchomość położoną we wsi Moszczanica gm. Stary Dzików oznaczoną nr ewid. nr 284 o pow. 0,3080 ha, nr 285 o pow. 0,1326 ha, nr 112 o pow. 0,4646 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubaczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze ...................................* i nieruchomość położoną we wsi Cewków gm. Stary Dzików nr 142 o pow. 0,03 ha i nr 349 o pow. 0,60 ha dla której Sąd Rejonowy w Lubaczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze w .....................................* o łącznej pow. 1,5352 ha stanowiące własność ......................................*.
Nieruchomości są niezabudowane.

§ 2.

1. Nabywana nieruchomość zostanie włączona do istniejących kompleksów użytków leśnych.
2. Warunki nabycia nieruchomości oraz rozliczeń wartości ustala protokół uzgodnień stanowiący integralną część Uchwały.

§ 3.

Traci moc uchwała Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 36/VI/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zamiany nieruchomości.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicy ogłoszeń.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 163/XXXIII/2020
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 października 2020 r.

Lp. KW Nr ewid. działki Pow. działki (ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości w studium zagospodarowania przestrzennego
1. ...........................* 2631/1 0,16 w. Cewków tereny mieszkaniowo-usługowe z lokalnymi dogęszczeniami
2. ...........................* 112 0,4646 w. Moszczanica tereny projektowanych zalesień
3. ...........................* 284 0,3080 w. Moszczanica tereny projektowanych zalesień
4. ...........................* 285 0,1326 w. Moszczanica tereny projektowanych zalesień
5. ...........................* 142 0,03 w. Cewków tereny najbardziej wartościowe dla rolnictwa
6. ...........................* 349 0,60 w. Cewków tereny najbardziej wartościowe dla rolnictwa

* na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) pominięto imię i nazwisko właściciela oraz numery ksiąg wieczystych

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 163/XXXIII/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:20.11.2020 11:10
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:20.11.2020 11:26