Uchwała Nr 214/XXX/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla...

Uchwała Nr 214/XXX/2005

Rady Gminy w Starym Dzikowie

z dnia 29 grudnia 2005 r.

 

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek

i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
dla nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody
za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli

a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a, i art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 ze zm.1)), art. 14 ustawy z dnia  15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 179 poz. 1845), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.2)) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181)

  

Rada Gminy w Starym Dzikowie

u c h w a l a :

 

R e g u l a m i n

określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

  

Rozdział I

Postanowienia wstępne

 

§ 1

 

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

   1) szkole – należy rozumieć przez to jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Dzików,

   2) wychowawcy klasy – należy rozumieć przez to nauczyciela, któremu powierzono opiekę wychowawczą klasy lub oddziału przedszkolnego,

   3) nauczycielu – należy rozumieć przez to również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1),

   4) obowiązkowym wymiarze zajęć lub pensum dydaktycznym – należy rozumieć przez to tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela lub ustalony przez organ prowadzący na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela,

   5) Karcie Nauczyciela – należy rozumieć przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 ze zm.),

   6) rozporządzeniu – należy rozumieć przez to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181)

 

§ 2

 

1. Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, a także sposób dokumentowania prawa do określonej stawki wynagrodzenia zasadniczego określa rozporządzenie.

2. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom:

   1) dodatku za wysługę lat,

   2) dodatku za uciążliwość pracy,

   3) dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,

   4) nagród jubileuszowych,

   5) dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

   6) zasiłku na zagospodarowanie,

   7) odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy,

   8) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę,

   9) dodatku wiejskiego,

   określają odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy rozporządzenia.

3. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom dotychczasowych dodatków specjalistycznych reguluje art. 9 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 19 poz. 239).

 

Rozdział II

Dodatek motywacyjny

 

§ 3

 

1. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielom przebywającym na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, dla poratowania zdrowia oraz w stanie nieczynnym.

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 4, ustala dyrektor, w stosunku do dyrektora Wójt Gminy.

4. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

5. Na wypłatę dodatków motywacyjnych przeznacza się maksymalnie 4 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.

 

§ 4

 

1. Wysokość otrzymywanego dodatku motywacyjnego zależy od liczby uzyskanych przez nauczycieli punktów.

2. Warunkiem uzyskania dodatku motywacyjnego jest uzyskanie co najmniej 40 punktów.

3. Dyrektor, a dla dyrektora Wójt, dokonuje kwalifikacji do przyznania dodatku motywacyjnego, według stopnia spełniania warunków określonych w Tabeli I oraz ustala zgodnie z Tabelą I liczbę punktów.

4. Miesięczna kwota dodatku motywacyjnego dla każdego nauczyciela (dyrektora) ustalana jest jako wynik mnożenia uzyskanej sumy punktów oraz wartości kwotowej jednego punktu ustalonej na poziomie szkoły w ramach posiadanych środków finansowych.

5. Wartość kwotową jednego punktu ustala się dzieląc kwotę środków przewidzianych na wypłatę miesięcznych dodatków motywacyjnych przez sumę punktów uzyskanych przez nauczycieli (dyrektorów) zakwalifikowanych do przyznania dodatku motywacyjnego zgodnie z zasadą określoną w ust. 2.

 

TABELA I

Tabela stawek punktacji do dodatków motywacyjnych

L.p.

Kryteria ogólne

Liczba punktów

Uwagi

1

2

3

4

1.

Udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów:

1)      wynik sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego wyższy od średniej powiatu

x

 

 


5

 

2.

Osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych:

1)      etap szkolny (za 66% możliwych do uzyskania punktów),

2)      etap gminny (za 66% możliwych do uzyskania punktów),

3)      etap powiatowy (za 66% możliwych do uzyskania punktów),

4)     etap wojewódzki,

5)      finalista,

6)      laureat

x

 

 

1

 

2

 

4

8

10

12

 

3.

Wychowanie i opieka:

1)      skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów,

2)      skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom,

3)      aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb socjalnych

x

 

0 – 3

 

0 – 3

 


 

0 – 5

 

4.

Inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych:

1)      dla klasy w czasie lekcji,

2)      dla klasy po lekcjach,

3)      dla poziomu klas,

4)      dla kilku poziomów,

5)      dla środowiska

x

 

1

3

2

4

8

za każdą

5.

Udział w komisjach egzaminacyjnych i konkursowych:

1)      przewodniczący komisji, zespołu przedmiotowego,

2)      członek doraźnie powołanej komisji,

3)      członek stałej komisji

x

 

 

0 – 3

1

0 – 3

 

6.

Opieka nad organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole:

1)      opiekun Samorządu Uczniowskiego (LOP, ZHP)

x

 

0 – 5

 

 

 

7.

Inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych:

1)      zajęcia (kółka) bezpłatne (za każdą udokumentowaną godzinę),

2)      gazetki tematyczne (za każdą),

3)      realizacja ścieżek edukacyjnych (za każdą klasę),

4)      współudział w wydawaniu gazety szkolnej,

5)     spotkania z ciekawymi osobami,

6)      praca w wakacje,

7)      współpraca z instytucjami pozaszkolnymi

x


 

 

1

3


-3 do 3


1 – 5

5

0 – 5


0 – 5

 

8.

Warsztat pracy:

1)      stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

2)      troska o wygląd pracowni,

3)      dbałość o sprzęt i pomoce dydaktyczne,

4)      wzbogacanie warsztatu pracy,

5)      strona WWW w Internecie szkoły, klasy, przedmiotu

x

 

0 – 5

-2 do 2


-3 do 3

0 do 2

10-7-4

5

 

9.

Doskonalenie:

1)      kurs doskonalący do 50 h,

2)      kurs doskonalący 50 – 100 h,

3)      kurs doskonalący powyżej 100 h,

4)      kurs kwalifikacyjny,

5)      studia podyplomowe,

6)      konferencje metodyczne,

7)      lekcje otwarte, pokazowe,

8)      szkoleniowa rada pedagogiczna,

9)      warsztaty metodyczne

x

2 – 5
2 – 5

2 – 5

10

10

1

1 – 3

1 – 3

2

 

10.

Dokumentacja:

1)      brak wpisu tematu, podpisu lub frekwencji (za każdy),

2)      dokumentacja wychowawcy,

3)      dokumentacja nauczyciela,

4)      diagnozowanie poziomu wiedzy (pomiar dydaktyczny) za każdy opracowany,

5)      systematyczność oceniania (2n+1) za klasę

x

 

-1

-10 do 10

-10 do 10

 

10

-1 do 1

 

11.

Dyscyplina pracy:

1)      nieobecność na R.P. (każda oprócz choroby),

2)      nieusprawiedliwiona nieobecność na R.P.,

3)      nieobecność na zebraniu z rodzicami,

4)      nieterminowe realizowanie brak realizacji zarządzeń (za każde),

5)      brak realizacji zarządzeń (za każde),

6)      brak realizacji zaleceń pohospitacyjnych,

7)      spóźnienie na lekcje (za każde),

8)      nieobecność na dyżurach (za każdą),

9)      nieobecność na: zespole, komisji itp.,

10)   nieusprawiedliwiona nieobecność na: zespole, komisji itp.,

11)   wypuszczenie dzieci z zajęć lekcyjnych przed dzwonkiem,

12)   nieuzasadnione wychodzenie podczas lekcji i pozostawienie uczniów bez opieki

x


-2


-5

-3

 

-3

-5


-3

-1

-1

-2

 

-4

 

-1


 

-3

 

12.

Wycieczki:

1)      jednodniowe do 6 godzin,

2)      jednodniowe powyżej 6 godzin,

3)      dwudniowa,

4)      trzydniowa,

5)      więcej niż trzy dni,

6)      zielona szkoła do 7 dni,

7)      zielona szkoła powyżej 7 dni,

8)      pomoc w organizacji i wyjazd

x

2

4

6

10

14

10

12

½ org.

 

13.

Inne nieujęte w regulaminie a związane z pracą szkoły wynikające ze specyfiki szkoły:

1)      przygotowanie i opracowanie narzędzi do wewnątrzszkolnego badania jakości pracy szkoły,

2)      aktywne uczestnictwo w przygotowaniu dokumentów w oparciu o które pracuje szkoła (np. statut, wewnętrzny system oceniania, program wychowawczy szkoły, podział godzin),

3)      prowadzenie kroniki szkolnej,

4)      zdobywanie dodatkowych środków finansowych na potrzeby szkoły,

5)      sprawowanie opieki nad praktykantami

 x

 
1 – 5

 

 

 1 – 10

10

 

2 – 5


5

 

14.

Inne działania nie ujęte w regulaminie, służące podnoszeniu jakości pracy szkoły, wynikające z jej specyfiki.

 

 

1 – 20

 

 

L.p.

Kryteria w zakresie kierowania szkołą

Liczba punktów

(Uwaga*)

Uwagi

(efekty wymiar)

1

2

3

4

15.

Osiąganie przez szkołę bardzo dobrych wyników nauczania i wychowania

0,0 – 15,0

-sprawdziany,

-konkursy przedmiotowe,

-olimpiady wiedzy,

-egzaminy i inne

Udział uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach, spartakiadach

0,0 – 14,0

-konkursy artystyczne,

-zawody sportowe,

-spartakiady,

-olimpiady sportowe,

-turnieje

Bardzo dobra organizacja szkoły

0,0 – 14,0

-dokumentacja szkoły,

-dyscyplina pracy,

-absencja chorobowa,

-wskaźnik % wykształcenia kadry nauczycielskiej

Umiejętne gospodarowanie środkami finansowymi

(-4,0) – 0,0

-przestrzeganie dyscypliny finansowej (przekroczenia planu wydatków, nieterminowe zobowiązania itp.)

0,0 – 14,0

Należyte dbanie o bazę szkolną, w tym w zakresie remontów i inwestycji

0,0 – 16,0

-stan i wygląd zewnętrzny,

-bezpośrednie otoczenie,

-stan i wygląd pomieszczeń,

-konserwacja i utrzymanie urządzeń,

-zaangażowanie w realizację inwestycji i remonty

Działania Rady Pedagogicznej służące podnoszeniu jakości pracy szkoły

0,0 – 13,0

wymierne efekty działalności Rady Pedagogicznej

Organizowanie pomocy dla młodych nauczycieli w adaptacji zawodowej

0,0 – 13,0

stopień zaangażowania, osiągnięte efekty

Współpraca ze środowiskiem szkoły w celu pozyskania sponsorów świadczących usługi materialne na rzecz szkoły

0,0 – 16,0

stopień zaangażowania, osiągnięte efekty i korzyści

Terminowość i jakość sporządzanych sprawozdań z działalności szkoły oraz sprawozdań statystycznych składanych do organów nadrzędnych

(-6,0) – 0,0

-szczegółowość opisywanej problematyki, wymiar osiągnięć oraz nieprawidłowości,

-niedociągnięcia

0,0 – 16,0

 

Uwaga* – Stawki punktowe wykazane w tabeli stosuje się w porównaniu ze wszystkimi szkołami prowadzonymi przez Gminę Stary Dzików. Punkty ujemne stosuje się przy nieprawidłowościach i uchybieniach. Punkty zerowe stosuje się przy braku zaangażowania lub braku efektów. W pozostałych przypadkach stosuje się punkty dodatnie.

  

Rozdział III

Dodatek funkcyjny

  

§ 5

 

1.       Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że:

1)      dyrektorowi – w wysokości od 500 do 1000 zł,

2)     wicedyrektorowi – w wysokości od 300 do 500 zł.

2.       Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

3.      Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Wójt, a dla nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze – dyrektor szkoły, uwzględniając wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki demograficzne i geograficzne, w jakich szkoła funkcjonuje.

4.       Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem okresu powierzenia, a w razie wcześniejszego odwołania – z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

  

§ 6

 

1.      Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że nauczycielowi któremu powierzono:

1)      wychowawstwo klasy w wysokości od 40 do 60 zł za jedną klasę,

2)      funkcję doradcy metodycznego w wysokości od 250 do 350 zł,

3)      funkcję nauczyciela konsultanta w wysokości od 300 do 500 zł,

4)      funkcję opiekuna stażu w wysokości od 40 do 70 zł za jednego stażystę.

2.    Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając zakres i złożoność zadań oraz warunki ich realizacji, ustala dyrektor w ramach posiadanych środków finansowych.

 

§ 7

 

1.     Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastapiło powierzenie funkcji, a jeżeli powierzenie funkcji nastapiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

2.     Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 6 ust. 1 nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca nastepującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

3.      Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2 nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 6 ust. 1.

4.      Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

  

Rozdział IV

Dodatek za warunki pracy

 

§ 8

 

1.      Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych warunkach, określonych w rozporządzeniu, za każdą godzinę dydaktyczną zrealizowaną w warunkach trudnych w nastepującej wysokości:

1)      za prowadzenie zajęć w klasach łączonych – 0,5 % za każdego ucznia,

2)     za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego – 20 % stawki godzinowej otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.

 

§ 9

 

1.      Dodatki za trudne warunki pracy wypłaca się za godziny faktycznie zrealizowane w warunkach trudnych.

2.      Wysokość dodatków za warunki pracy, ustala dla nauczycieli dyrektor, a dla dyrektora Wójt.

3.      Dodatki za warunki pracy wypłaca się z dołu na podstawie ewidencji faktycznie zrealizowanych zajęć w warunkach trudnych.

  

Rozdział V

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 

§ 10

 

1.     Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego, łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela.

2.      Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, o którym mowa w ust. 1 ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela określony w art. 42 ust. 3 lub określony na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 1 i pkt 3 Karty Nauczyciela przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

3.     Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy z wyjątkiem:

1)      urlopu okolicznościowego określonego Kodeksem pracy,

2)      urlopu szkoleniowego udzielanego nauczycielom w celu kształcenia i doskonalenia,

3)      zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonywania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej.

4.      Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust.7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

 

§ 11

 

1.      Godziny ponadwymiarowe przypadające w Dniu Edukacji Narodowej oraz w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności w związku z:

1)      zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,

2)      wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy,

3)      udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej,

traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.

2.      Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa rozlicza się w okresach miesięcznych.

3.      Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa wypłaca się z dołu.

  

Rozdział VI
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

 

§ 12

 

1.      Ustala się nagrody ze specjalnego funduszu nagród w wysokości:

a)      nagroda organu prowadzącego w kwocie 1500 – 2000 zł,

b)     nagroda dyrektora w kwocie 500 – 1000 zł.

2.      Nagrody ze specjalnego funduszu nagród wypłaca się niezwłocznie po ich przyznaniu, jednak nie później niż do końca miesiąca, w którym nagroda została przyznana.

  

Rozdział VII

Wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania  i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 

§ 13

 

1.      Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w gimnazjach, szkołach podstawowych i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2.      Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

1)     przy jednej osobie w rodzinie 55 zł,

2)     przy dwóch osobach w rodzinie 70 zł,

3)     przy trzech osobach w rodzime 85 zł,

4)     przy czterech i więcej osobach w rodzinie 100 zł.

3.      Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

4.      Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

 

§ 14

 

1.      Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w § 13 ust. 4, na ich wspólny wniosek.

2.      Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Wójt.

3.      Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

1)     niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

2)     od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

4.      Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1)     nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2)     pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

3)     korzystania z urlopu wychowawczego.

 

§ 15

 

1.      Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca się w okresach miesięcznych.

2.      Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu w terminie wypłaty składników wynagrodzenia płatnych z dołu.

  

Rozdział VIII

Przepisy końcowe

  

§ 16

 

Regulamin został uzgodniony przez Zarząd Oddziału ZNP w Starym Dzikowie.

  

§ 17

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  

§ 18

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

 

   


1)        Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137 poz. 1304, Nr 203 poz. 1966, Nr 213 poz. 2081 i Nr 228 poz. 2258 oraz z 2004 r. Nr 96 poz. 959 i Nr 179 poz. 1845.

2)        Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1750.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 214/XXX/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.04.2006 11:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż