Uchwała Nr 164/XXXIV/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok oraz zmian w Uchwale Nr 159/XXXIII/2020 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na:
a) dostosowanie istniejącej dokumentacji modernizacji budynku GOK w Starym Dzikowie na potrzeby składanego wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych - 900 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 900 zł przeznaczone na:
a) zakup gazu grzewczego do świetlicy w Ułazowie - 900 zł
3. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

W Uchwale Nr 159/XXXIII/2020 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W Załączniku Nr 1 w tabeli I ZWIĘKSZENIA w wierszu 2 zmienia się klasyfikację budżetową działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziału 85322 Fundusz Pracy na dział 855 Rodzina rozdział 85504 Wspieranie rodziny.
2. W Załączniku Nr 2 w tabeli I ZWIĘKSZENIA w wierszu 2 zmienia się klasyfikację budżetową działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziału 85322 Fundusz Pracy na dział 855 Rodzina rozdział 85504 Wspieranie rodziny.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 164/XXXIV/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 listopada 2020 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 900
  92195 Pozostała działalność 900
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 900
    Razem zwiększenia 900
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 900
  92195 Pozostała działalność 900
  4260 Zakup energii 900
    Razem zmniejszenia 900

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 164/XXXIV/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok oraz zmian w Uchwale Nr 159/XXXIII/2020 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:03.12.2020 09:52
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:03.12.2020 10:01