Uchwała Nr 165/XXXIV/2020
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z gminą miejską Przemyśl

Działając na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala, co następuje:

§ 1.

Gmina Stary Dzików wyraża zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Przemyśl na realizację zadania własnego gminy w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Stary Dzików w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu.

§ 2.

Na realizację zadania określonego w § 1 Gmina Stary Dzików udzieli dotacji celowej ze środków budżetu na rok 2021 w wysokości 3.272,00 zł.

§ 3.

Szczegółowe warunki realizacji zadania i ostateczna kwota gotowości dyżurowej określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Wójtem Gminy Stary Dzików a Prezydentem Przemyśla.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji ds. Gospodarczych, Budżetowych i Rolnictwa Rady Gminy Stary Dzików.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 165/XXXIV/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z gminą miejską Przemyśl
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:03.12.2020 12:26
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:03.12.2020 12:26