Uchwała Nr 215/XXXI/2006

Rady Gminy w Starym Dzikowie

z dnia 22 lutego 2006 r.

   

w sprawie budżetu Gminy Stary Dzików na 2006 rok

  

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d”, lit „i”, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165  ust. 1 i 2, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy Stary Dzików

  

uchwala co następuje:

  

§ 1

 

1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości 10.698.211,– zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 1.252.448,– zł.


2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości 11.086.411,– zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 1.252.448,– zł.


3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 388.200,– zł.

 

4. Ustala się spłatę rat pożyczek w wysokości 346.800,– zł.

 

5. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 388.200,– zł ustala się:

- długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 250.000,– zł,

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 138.200,– zł.

 

6. Źródłem sfinansowania rozchodów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 346.800,– zł ustala się wolne środki  jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 346.800,– zł.

  

§ 2

 

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 12.570,– zł.

 

§ 3

 

Ustala się:

a) przychody budżetu w kwocie 735.000,– zł, w tym:

- z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości  250.000,– zł,

- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 485.000,– zł.

b) rozchody budżetu w kwocie 346.800,– zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody i rozchody określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

 

Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości 180.000,– zł i wydatków w wysokości 173.676,– zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 5

 

Ustala się plan przychodów funduszy celowych w wysokości 10.000,– zł i wydatków w wysokości 10.000,– zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 6

 

Ustala się plan przychodów gospodarstw pomocniczych w wysokości 164.008,– zł i wydatków w wysokości 164.008,– zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 7

 

I. Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 2.365.051,– zł, w tym na program pn.:


1. „Dostępna Gmina – Etap II” w kwocie 1.096.151,– zł

a) zadanie – „remont drogi gminnej Cewków-Karpaty” – 421.081,– zł,

(dz. 600, rozdz. 60016)

b) zadanie – „odnowa centrów wsi – budowa miejsc postojowych, budowa i przebudowa ciągów pieszych w Starym Dzikowie” – 300.000,– zł,

c) zadanie – „odnowa centrów wsi – budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w Starym Dzikowie” – 375.070,– zł.

(dz. 600, rozdz. 60095)


2. „Rozwój Edukacyjny i Sportowy Gminy” w kwocie 1.268.900,– zł

zadanie – Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie – 396.037,– zł

zadanie – Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej – 50.000,– zł

(dz. 801, rozdz. 80101)

zadanie – Dokończenie budowy budynku dydaktycznego Gimnazjum w Starym Dzikowie – 780.863,– zł

zadanie – Urządzenie placu szkolnego w Starym Dzikowie – 42.000,– zł

(dz. 801, rozdz. 80110)


II. Wydziela się wydatki na realizację programu p.n. „Rozwój edukacyjny i sportowy Gminy – II Etap” realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 780.863,– zł, w tym na zadanie:

- dokończenie budowy budynku dydaktycznego Gimnazjum w Starym Dzikowie – 780.863,– zł.

 

§ 8

 

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 42.600,– zł i wydatki wynikające z Gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania w roku 2006, w tym:

a) alkoholizmowi – 40.000,– zł,

b) narkomanii – 2.600,– zł.

 

§ 9

 

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” i dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyodrębnia się wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w kwocie 15.040,– zł, w tym:

– dział 801     15.000,– zł

– dział 854           40,– zł

 

§ 10

 

Ustala się dotacje z budżetu Gminy:


1. Przedmiotowa dla zakładu budżetowego w wysokości 70.000,– zł, w tym:

- Zakład Weterynarii w wysokości 70.000,– zł z przeznaczeniem na:

a) prowadzenie profilaktyki w zakresie zapobiegania chorobom wymion u krów 1000 sztuk x 10 zł = 10.000,– zł,

b) prowadzenie profilaktyki w zakresie żywienia krów zapobiegającego ketozie 1000 sztuk x 15 zł  = 15.000,– zł,

c) dopłaty do leczenia obrzękówki i ropczycy u świń 500 sztuk x 20 zł = 10.000,– zł,

d) dopłaty do szczepienia prosiąt 1000 sztuk x 5 zł = 5.000,– zł,

e) dopłaty do odmotyliczania bydła 3000 sztuk x 10 zł = 30.000,– zł.


2. Celowa dla organizacji pozarządowych nie zaliczonych do Sektora Finansów Publicznych w wysokości 17.176,– zł, w tym:

a) dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół 17.176,– zł.


3. Podmiotowa dla Instytucji Kultury w wysokości 230.000,– zł, w tym:

a) Gminny Ośrodek Kultury – 160.000,– zł,

b) Biblioteki Publiczne – 70.000,– zł.

 

§ 11

 

Ustala się wydatki majątkowe w kwocie 120.000,– zł na pomoc finansową dla powiatu w Lubaczowie na modernizację drogi powiatowej Oleszyce - Cewków.

 

§ 12

 

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej jednostkom budżetowym Gminy.

 

§ 13

 

Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Gminy na kwotę 260.000,– zł.

 

§ 14

 

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 510.000,– zł, w tym na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 260.000,– zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 250.000,– zł.

 

§ 15

 

Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 300.000,– zł.

  

§ 16

 

Upoważnia się Wójta Gminy do spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 346.800,– zł.

  

§ 17

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  

§ 18

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 215/XXXI/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie budżetu Gminy Stary Dzików na 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:14.04.2006 13:13
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:14.03.2011 13:14