Uchwała Nr 167/XXXIV/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie odpłatnego przyjmowania przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów z działalności rolniczej, niestanowiących odpadów komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6ra ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439),

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala się, co następuje:

§ 1.

Postanawia się o odpłatnym przyjmowaniu przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Stary Dzików, niestanowiących odpadów komunalnych.

§ 2.

1. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów pochodzących z działalności rolniczej, niestanowiących odpadów komunalnych:
1) folia rolnicza,
2) opakowania po nawozach i typu big bag,
3) siatka do owijania balotów,
4) sznurek do owijania balotów,
5) opony.
2. Odpady, wymienione w ust. 1 pkt 1 należy przed oddaniem poskładać i oczyścić z zabrudzeń.
3. Odpady, o których mowa w ust. 1 będą przyjmowane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w każdej ilości.

§ 3.

Ustala się opłaty za przyjęcie przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych, w wysokości:
1) 0,50 zł za 1 kg - folii rolniczej, opakowań po nawozach i typu big bag, siatki do owijania balotów, sznurka do owijania balotów,
2) 0,80 zł za 1 kg – opon.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2021 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 167/XXXIV/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie odpłatnego przyjmowania przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów z działalności rolniczej, niestanowiących odpadów komunalnych
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:03.12.2020 13:13
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:03.12.2020 13:16