Uchwała Nr 168/XXXIV/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1439) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się następujący szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.

1. Ustala się, że w zamian za wnoszoną opłatę za gospodarowanie odpadami, odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości w ilości, w jakiej zostały wytworzone na nieruchomości, z następującą częstotliwością:
1) odpady niesegregowane i bioodpady:
a) w zabudowie jednorodzinnej, w cyklu 1 raz na miesiąc (w miesiącach od  kwietnia do października raz na 2 tygodnie);
b) w zabudowie wielorodzinnej, w cyklu 1 raz na miesiąc (w miesiącach od kwietnia do października raz na tydzień);
c) z koszy ulicznych przystanków i placów zabaw 1 raz na miesiąc,
2) odpady segregowane;
a) odpady opakowaniowe (łącznie) wraz z papierem, tekturą, tworzywa sztuczne, metale drobne, szkło i opakowania szklane odbierane są w cyklu raz na miesiąc zgodnie z harmonogramem;
b) odpady, popiołu z budynków ogrzewanych paliwem stałym mogą być zagospodarowane we własnym zakresie lub po uzgodnieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady ale nie rzadziej jak 1 raz w miesiącu w okresie grzewczym,
3) odpady wielkogabarytowe odbierane są dwa razy w roku zgodnie z harmonogramem lub w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
4) zużyty opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny dwa razy w roku zgodnie z harmonogramem lub w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
5) odpady baterii, przeterminowanych leków należy dostarczać we własnym zakresie do wyznaczonych punktów na terenie gminy tj.:
a) szkoły gminne, urząd gminy i sklepy wielkopowierzchniowe – baterie,
b) apteka ul. Kościuszki 74 w Starym Dzikowie – przeterminowane leki,
2. Worki na odpady do selektywnej zbiórki dostarczane będą bezpłatnie przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, na zasadzie "worek za worek".

§ 3.

Ustala się limit dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych z jednej nieruchomości zamieszkałej w ilości 0,15 m3 na rok w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami.

§ 4.

1. W ramach gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi funkcjonuje na terenie Gminy Stary Dzików Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), świadczący usługi bezpłatnie polegające na przyjmowaniu od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych niżej wymienionych:
1) papier,
2) szkło,
3) tworzywa sztuczne,
4) metal oraz opakowań z metali,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) przeterminowane leki i chemikalia,
7) zużyte baterie i akumulatory,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) odpady wielkogabarytowe (np. mebli),
10) odpady budowlane i rozbiórkowe,
11) zużyte opony,
12) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
13) tekstylia i odzież,
14) odpady niebezpieczne.
2. PSZOK nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej, do których zastosowanie mają odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.
3. Wójt Gminy Stary Dzików podaje do publicznej wiadomości w biuletynie informacji publicznej,  lokalizację punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z wykazem odbieranych w nim rodzajów odpadów oraz godziny otwarcia.
4. Transport odpadów do PSZOK właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
5. Pracownik obsługujący PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów wymienionych w ust. 1 jeżeli:
1)* ich ilość lub rodzaj wskazują, że nie powstały one w gospodarstwie domowym,
2) nie zostały posegregowane, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików.
6. W PSZOK prowadzi się rejestr mieszkańców dostarczających odpady oraz ewidencję zbieranych odpadów.
7. Właściciele dostarczający odpady do PSZOK są zobowiązani do:
1)* okazanie dokumentu tożsamości i wskazanie nieruchomości z której pochodzą odpady,
2) rozładowania odpadów i ich umieszczenia w pojemnikach przeznaczonych dla danego rodzaju odpadu lub w innych miejscach wskazanych przez pracownika obsługi PSZOK,
3) w przypadku dostarczenia chemikaliów bez opakowania zawierającego opis pozwalający na identyfikację odpadu, wskazania charakterystyki dostarczonego odpadu,
4) natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z prawem dostarczonych odpadów, w przypadku odmowy ich przyjęcia.

§ 5.

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego i przyjmującego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego PSZOK należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Starym Dzikowie przy ul. Kościuszki 79:
1) pisemnie,
2) telefonicznie – nr 16 631 80 50,
3) elektronicznie – e-mail – urzad@starydzikow.pl

§ 6.

Zagospodarowanie odpadów komunalnych następuje zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 8.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 96/XXVI/2016 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


* § 4 ust. 5 pkt 1 i ust. 7 pkt 1 zostały unieważnione przez Wojewodę Podkarpackiego - Rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.357.2020 Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2020 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 168/XXXIV/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:03.12.2020 13:34
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:04.01.2021 09:32