Uchwała Nr 169/XXXIV/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 95/XXVI/2016 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 29.06.2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  


Załącznik nr 1
do uchwały Nr 169/XXXIV/2020
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 listopada 2020 r.

 

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY STARY DZIKÓWListopad 2020
 

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików, zwany dalej "Regulaminem", określa szczegółowe zasady dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w tym ogólnych zasad w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
2) rodzaju i minimalnej pojemność pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników i worków oraz utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym  także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów ich przeprowadzania,

ROZDZIAŁ 2
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 2.

1. Odpady należy zbierać w sposób selektywny.
2. Każda nieruchomość, na której powstają odpady komunalne jest miejscem prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych w zakresie objętym niniejszym regulaminem utrzymania czystości i porządku.
3. Właściciele nieruchomości  z wytworzonych na swoim terenie zmieszanych odpadów komunalnych ma obowiązek wydzielić następujące  frakcje odpadów:
1) papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury,
2) szkła i odpady opakowaniowe ze szkła,
3) tworzywa sztucznego oraz opakowań z tworzyw sztucznych,
4) metali oraz opakowań z metali,
5) opakowania wielomateriałowe
6) przeterminowanych leków i chemikaliów,
7) zużytych baterii i akumulatorów,
8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
9) odpady wielkogabarytowych (np. mebli).
10) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
11) zużytych opon,
12) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
13) tekstyliów i odzieży,
14) popioły z budynków ogrzewanych paliwem stałym,
15) bioodpady,
16) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (z zastrzeżeniem pkt 1-15),
4. Odpady o których mowa w ust. 3 pkt 1-5 i 16, właściciele nieruchomości mają obowiązek gromadzenia w pojemnikach przeznaczonych na ten cel oraz przekazywanie ich podmiotowi odbierającemu odpady w terminach wyznaczonych harmonogramem.
5. Właściciele nieruchomości mogą pozbywać się odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki wymienione w ust. 3 pkt 1-13, w każdym innym terminie poza określonym w harmonogramie poprzez dostarczanie ich do wskazanego na terenie gminy Stary Dzików Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

§ 3.

Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych:
1) Odpady zbierane selektywnie należy zbierać w następujący sposób:
a) pojemnik żółty: odpady metali w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady wielomateriałowe,
b) pojemnik zielony: odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
c) pojemnik niebieski: odpady papieru w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektur,
d) pojemnik czarny: odpady których nie można wysegregować ze strumienia odpadów komunalnych,
e) pojemnik brązowy (bioodpady): odpady ulegające biodegradacji,
f) pojemnik na popiół: popioły z ogrzewania paliwem stałym budynków,
g) odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia robót w gospodarstwie domowym  należy zebrać selektywnie z wyodrębnieniem gruzu budowlanego i ceramiki od tworzyw sztucznych, szyb, stolarki, odpadów instalacyjnych, chemii budowlanej, styropianu i dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2) Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych  uznaje się za zachowany, gdy właściciel nieruchomości zgodnie z harmonogramem wystawi raz w miesiącu przynajmniej jeden z pojemników ze zgromadzonymi odpadami wymieniony w  pkt. 1 lit. a, b, c.
3) Odpady odbierane są przez przedsiębiorcę z przed nieruchomości, właściciel ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem wystawić je przed wjazdem na teren nieruchomości. W przypadku gdy dojazd do nieruchomości z przyczyn prawnych lub technicznych jest niemożliwy, właściciel nieruchomości powinien w dniu odbioru odpadów wystawić pojemnik w miejscu uprzednio uzgodnionym w pobliżu przejezdnej drogi.

§ 4.

1. Wprowadza się możliwość kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w  kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.
2. Kompostownik na nieruchomości powinien być zlokalizowany tak aby, nie stwarzał  uciążliwości zapachowej dla nieruchomości sąsiedzkiej.

§ 5.

1. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego w tym z chodników oraz gromadzenie tych zanieczyszczeń w miejscu umożliwiającym ich zebranie, nie powodującym zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

§ 6.

1. Mycie samochodów poza myjniami może odbywać się z zachowaniem następujących warunków:
1) przy użyciu środków ulegających biodegradacji,
2) dokonywanie tych czynności na wydzielonych utwardzonych częściach nieruchomości nie służącej do użytku publicznego, a powstające ścieki są odprowadzane  do kanalizacji sanitarnej.
2. Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem że nie powoduje zanieczyszczeń środowiska, a powstałe będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych.

ROZDZIAŁ 3
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH. WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

§ 7.

1. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
1) właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie jej w typowe pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez użyczenie, zakup od przedsiębiorcy lub w innym trybie. Pojemniki muszą spełniać normę EN-840;
2) przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Stary Dzików:
a) kosze uliczne o pojemności 35 l;
b) kosze na odpady o pojemności 120 l, 1100 l;
c) worki o pojemności od 60 do 120 l;
d) kontenery.
2. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami:
1) pojemność worków winna wynosić od 60 l do 120 l;
2) pojemność pojemników wynosi 120 l, 1100 l.
3. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki o następujących ujednoliconych kolorach:
1) NIEBIESKI oznaczony napisem "PAPIER" ;
2) ŻÓŁTY oznaczony napisem "METAL, TWORZYWA SZTUCZNE"
4) ZIELONY oznaczone napisem "SZKŁO"
3) BRĄZOWY oznaczone napisem "BIOODPADY"
5) CZARNY z przeznaczeniem na zmieszane odpady komunalne pozostałe po segregacji;
4. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw sztucznych.
5. Zwalnia się właścicieli nieruchomości z posiadania pojemnika na bioodpady, jeżeli te odpady są kompostowane w przydomowych kompostownikach.

§ 8.

Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące miesięczne normy:
1) dla budynków mieszkalnych 30 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość; odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności od 60 l do 120 l;
2) dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika;
3) dla żłobków i przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika;
4) dla lokali handlowych 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal;
5) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt;
6) dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne;
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;
8) dla cmentarzy 2 l na każdy grób;
9) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki 20 l na jedno łóżko;
10) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady 120 l;

§ 9.

Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego:
1) Na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach i placach publicznych:
a) kosze uliczne o pojemności 35 l,
b) rozmieszczenie w odpowiedniej ilości, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych i przybywanie znacznej ilości osób;
c) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą przy wiacie, a jeśli jej nie ma to  w jej sąsiedztwie oznaczenia przystanku;
2) Przed szkołami i budynkami użyteczności publicznej – zestawy pojemników przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych,  papieru i tektury, o pojemności 120 l, 1100 l, oznakowane kolorami takimi jak worki przeznaczone do selektywnej zbiórki, opisowo i znakiem graficznym.
3) Przy cmentarzach pojemniki 1100 l ilość należy ustalić na podstawie § 8 pkt 8.

§ 10.

Właściciele nieruchomości nie zamieszkałych, na których powstają odpady, zobowiązani są do:
1) Wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy lub pojemników do gromadzenia odpadów w ilości określonej w § 8 Regulaminu;
2) Bieżącego sprzątania terenu nieruchomości, w szczególności niezwłocznie po zakończeniu działalności w wyniku której powstały odpady;
3) Skutecznym zapobieganiu zanieczyszczaniu terenów przyległych odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności;
4) Selektywnego gromadzenia odpadów.

§ 11.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymania miejsc gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym.

ROZDZIAŁ 4
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOSCI ORAZ Z TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 12.

Ustala się następującą częstotliwość pozbywania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) Odpady niesegregowane i bioodpady odbierane są:
a) w zabudowie jednorodzinnej, w cyklu 1 raz na miesiąc (w miesiącach od kwietnia do października raz na 2 tygodnie);
b) w zabudowie wielorodzinnej, w cyklu 1 raz na miesiąc (w miesiącach od kwietnia do października raz na tydzień);
c) z koszy ulicznych, przystanków i placów zabaw – odbiór raz w miesiącu.
d) z terenów cmentarzy nie rzadziej jak raz na dwa miesiące.
2) Prowadzenie we wszystkich zabudowach w niżej określonym zakresie selektywnego zbierania i pozbywania  następujących strumieni odpadów komunalnych;
a) odpady opakowaniowe - (łącznie) wraz z papierem, tekturą, tworzywa sztuczne, metale drobne, szkło i opakowania szklane odbierane są w cyklu raz na miesiąc zgodnie z harmonogramem;
b) odpady, popiołu z budynków ogrzewanych paliwem stałym mogą być zagospodarowane we własnym zakresie lub po uzgodnieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady ale nie rzadziej jak 1 raz w miesiącu w okresie grzewczym,
c) odpady niebezpieczne typu przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych i przekazać  je do specjalistycznych oznakowanych pojemników w wyznaczonych miejscach na terenie gminy,
d) odpady wielkogabarytowe – odbiór dwa raz w roku z przed nieruchomości zgodnie z harmonogramem,
e) zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – odbiór dwa raz w roku z przed nieruchomości zgodnie z harmonogramem,

§ 13.

Właściciele nieruchomości wyposażeni w zbiorniki bezodpływowe obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełniania się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

ROZDZIAŁ 5
WYMAGANIA WYNIKAJACE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

§ 14.

1. W celu osiągnięcia określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami poziomów recyklingu wytwórcy odpadów komunalnych powinni w miarę możliwości:
1) kupować produkty w opakowaniach zwrotnych,
2) wykorzystywać opakowania wielokrotnego użytku,
3) minimalizować ilości wytwarzanych odpadów,
4) zgniatać plastikowe butelki, opakowania wielomateriałowe oraz tekturowe przed wrzuceniem do pojemników na odpady,
5) przekazywać nieuszkodzone meble organizacjom charytatywnym lub innym zainteresowanym,
6) kompostować odpady ogrodowe oraz kuchenne na terenie przydomowych ogródków.
2. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego w gospodarce odpadami komunalnymi przyjmuje się  następujące cele główne:
1) zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, a także odzysk energii z odpadów;
2) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych i budowlanych wszystkich mieszańców gminy;
3) wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

ROZDZIAŁ 6
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE

§ 15.

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem utraty zdrowia lub życia ludzi i zwierząt oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt.
2. Na tereny  przeznaczone do użytku publicznego psy mogą być wprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie ze smyczy dozwolone jest tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies jest pod kontrolą właściciela.
3. Osoby utrzymujące psa obowiązane są do natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta  w miejscu publicznym. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psa przewodnika.

ROZDZIAŁ 7
WYMAGANIA ODNOŚNIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§ 16.

1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako wyłączonych z produkcji rolniczej.
2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także, instytucji publicznych, centrów handlowych, hoteli, stref przemysłowych.
3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) zwierzęta gospodarskie powinny mieć zapewnione odpowiednie pomieszczenia do ich hodowli oraz powinny być zabezpieczone przed samowolnym opuszczaniem nieruchomości,
2) wszelkie uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.  
3) przestrzeganie przepisów sanitarno- epidemiologicznych,

ROZDZIAŁ 8
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 17.

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości, na których zlokalizowane są:
1) budynki wielolokalowe podpiwniczone,
2) lokale gastronomiczne,
3) obiekty handlowe branży spożywczej,
4) magazyny żywności i płodów rolnych,
5) gospodarstwa rolne i hodowlane,
6) zakłady przetwórstwa żywności,
7) hotele, obiekty w których prowadzone jest zbiorowe żywienie,
8) wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej,
9) obiekty w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów,
2. Obowiazkową deratyzację przeprowadza się raz w roku, w miesiącu październiku oraz w każdym czasie w przypadku wystąpienia zwiększonej populacji gryzoni.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 169/XXXIV/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:03.12.2020 13:47
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:03.12.2020 14:51