Uchwała Nr 170/XXXV/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Gminy Stary Dzików uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 129.400 zł, z następujących źródeł:
a) subwencja oświatowa - 19.500 zł
b) dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 109.900 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 224.929 zł z przeznaczeniem na:
a) zadanie "Remont drogi gminnej "Do leśniczówki" na dz. ewid. nr 769/1 w miejscowości Nowy dzików w km 0+000-0+420" - 157.000 zł
b) dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego dla nauczycieli prowadzących zajęcia zdalne z uczniami - 19.500 zł
c) pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Remont pomieszczeń ratowniczo-gaśniczych Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lubaczowie" - 5.000 zł
d) zakup oleju opałowego - 43.429 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 95.529 zł przeznaczone na:
a) zakup usług związanych z pozyskaniem drewna - 26.000 zł
b) zakup usług i materiałów związanych z utrzymaniem dróg gminnych - 10.000 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe w rozdziałach 60016 i 60017 - 7.000 zł
d) odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (rozdz. 60016) - 1.000 zł
e) zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem sieci wodociągowej - 8.100 zł
f) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 43.429 zł
5. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 170/XXXV/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 2 grudnia 2020 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 600 Transport i łączność 109.900
  60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 109.900
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 109.900
2. 758 Różne rozliczenia 19.500
  75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 19.500
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 19.500
    Razem zwiększenia 129.400

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 170/XXXV/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 2 grudnia 2020 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 600 Transport i łączność 157.000
  60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 157.000
  4270 Zakup usług remontowych 157.000
2. 750 Administracja publiczna 43.429
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 43.429
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43.429
3. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000
  75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5.000
  2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5.000
    SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM DZIKOWIE 10.500
4. 801 Oświata i wychowanie 10.500
  80101 Szkoły podstawowe 10.500
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.500
    SZKOŁA PODSTAWOWA W CEWKOWIE 9.000
4. 801 Oświata i wychowanie 9.000
  80101 Szkoły podstawowe 9.000
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9.000
    Razem zwiększenia 224.929
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 020 Leśnictwo 26.000
  02001 Gospodarka leśna 26.000
  4300 Zakup usług pozostałych 26.000
2. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 8.100
  40002 Dostarczanie wody 8.100
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
  4300 Zakup usług pozostałych 3.100
3. 600 Transport i łączność 18.000
  60016 Drogi publiczne gminne 13.000
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
  4300 Zakup usług pozostałych 5.000
  4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1.000
  60095 Pozostała działalność 5.000
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000
4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 43.429
  90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 43.429
  4300 Zakup usług pozostałych 43.429
    Razem zmniejszenia 95.529

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 170/XXXV/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:11.12.2020 15:17
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:11.12.2020 15:19