Uchwała Nr 171/XXXV/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 713). oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Stary Dzików uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się z budżetu Gminy Stary Dzików pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania "Remont pomieszczeń ratowniczo gaśniczych Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej w Lubaczowie".

§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2020 rok w wysokości 5.000,00 zł.

§ 3

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenia i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Gminą Stary Dzików.
Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Stary Dzików.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 171/XXXV/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na realizację zadania publicznego
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:11.12.2020 15:21
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:11.12.2020 15:21