Uchwała Nr 217/XXXI/2006

Rady Gminy w Starym Dzikowie

z dnia 22 lutego 2006 r.

  

w sprawie uchwalenia

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006

  

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485)

  

Rada Gminy w Starym Dzikowie

postanawia:

  

 § 1

 

Uchwalić Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

  

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 217/XXXI/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:18.04.2006 15:00
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:14.03.2011 13:15