Zarządzenie Nr 65/2020
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) i § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2020 rok Nr 114/XXI/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 23.390,00 zł, w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 23.190,00 zł
b) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" na kwotę 200,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 65/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
    Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie 10.390,00 10.390,00
1. 801 Oświata i wychowanie 10.190,00 10.190,00
  80101 Szkoła Podstawowa 2.340,00 0,00
  4360 Zakup usług telekomunikacyjnych 980,00 0,00
  4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.360,00 0,00
  80103 Oddziały przedszkolne 2.850,00 0,00
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.850,00 0,00
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 9.190,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe 0,00 9.190,00
  80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 5.000,00 1.000,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe 4.000,00 0,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000,00 0,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1.000,00
2. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 200,00 200,00
  85401 Świetlice szkolne 200,00 200,00
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wwynagrodzeń 200,00 0,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe 0,00 200,00
    Szkoła Podstawowa w Cewkowie 13.000,00 13.000,00
3. 801 Oświata i wychowanie 13.000,00 13.000,00
  80101 Szkoła Podstawowa 13.000,00 0,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.000,00 0,00
  4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.000,00 0,00
  80148 Stołówki szkolne 0,00 10.000,00
  4220 Zakup środków żywności 0,00 10.000,00
  80195 Pozostała działalność 0,00 3.000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 3.000,00

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 65/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:18.12.2020 15:14
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:22.12.2020 14:06