Zarządzenie Nr 67/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 1 września 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) i § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2020 rok Nr 114/XXI/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2020 rok o kwotę 30.000 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 30.000 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę 30.000 zł, w tym na:
- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów - 30.000 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 38.189 zł, w tym:
a) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 1.000 zł
b) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 37.189 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 67/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 1 września 2020 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 30.000
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 30.000
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związów gmin) 30.000
    Razem zwiększenia 30.000

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 67/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 1 września 2020 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 30.000
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 30.000
  3240 Stypendia dla uczniów 30.000
    Razem zwiększenia 30.000

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 67/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 1 września 2020 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia (w zł) Zmniejszenia (w zł)
1. 600 Transport i łączność 1.000 1.000
  60016 Drogi publiczne gminne 1.000 1.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000  
  4270 Zakup usług remontowych   1.000
2. 750 Administracja publiczna 37.189 37.189
  75011 Urzędy wojewódzkie 5.850 5.850
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.850  
  4300 Zakup usług pozostałych   5.850
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500 500
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   500
  75056 Spis powszechny i inne 30.839 30.839
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   30.839
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14.339  
  3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 16.500  
    Razem 38.189 38.189

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 67/2020 z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:21.12.2020 15:17
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:22.12.2020 13:27