Zarządzenie Nr 70/2020
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 8 września 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) i § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2020 rok Nr 114/XXI/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 49.680,00 zł, w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 33.880,00 zł
b) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" na kwotę 15.800,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 70/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 8 września 2020 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
    Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie 33.880,00 33.880,00
1. 801 Oświata i wychowanie 18.880,00 18.880,00
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 18.600,00 18.600,00
  3020 Zagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18.600,00 0,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe 0,00 18.600,00
  80148 Stołówki szkolne 280,00 280,00
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 280,00 0,00
  4260 Zakup energii 0,00 280,00
2. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15.800,00 15.800,00
  85401 Świetlice szkolne 15.800,00 15.800,00
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wwynagrodzeń 15.800,00 0,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe 0,00 12.000,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 3.000,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 500,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 300,00
    Szkoła Podstawowa w Cewkowie 15.000,00 15.000,00
3. 801 Oświata i wychowanie 15.000,00 15.000,00
  80101 Szkoła Podstawowa 15.000,00 0,00
  4300 Zakup usług pozostałych 15.000,00 0,00
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 15.000,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe 0,00 15.000,00

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 70/2020 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:22.12.2020 13:25
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:22.12.2020 14:05