Zarządzenie Nr 73/2020
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) i § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2020 rok Nr 114/XXI/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2020 rok o kwotę 12.404 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na: - realizację rządowego programu "Dobry start" - 2.550 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 9.854 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę 12.404 zł, w tym na:
- wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu "Dobry start" - 2.550 zł
- wypłaty zasiłków stałych - 9.854 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 2.550 zł, z tego na:
- realizację rządowego programu "Dobry start" - 2.550 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 9.352 zł, w tym:
a) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 8.330 zł
b) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 1.022 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 73/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 24 września 2020 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 9.854
  85216 Zasiłki stałe 9.854
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 9.854
2. 855 Rodzina 2.550
  85504 Wspieranie rodziny 2.550
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2.550
    Razem zwiększenia 12.404

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 73/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 24 września 2020 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 9.854
  85216 Zasiłki stałe 9.854
  3110 Świadczenia społeczne 9.854
2. 855 Rodzina 2.550
  85504 Wspieranie rodziny 2.550
  3110 Świadczenia społeczne 2.550
    Razem zwiększenia 12.404

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 73/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 24 września 2020 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 2.550
  85504 Wspieranie rodziny 2.550
  3110 Świadczenia społeczne 2.550
    Razem zwiększenia 2.550
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 2.550
  85504 Wspieranie rodziny 2.550
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2.550
    Razem zwiększenia 2.550

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 73/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 24 września 2020 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11.300 11.300
  75412 Ochotnicze straże pożarne 11.300 11.300
  3030 R$óżne wydatki na rzecz osób fizycznych 7.650  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   7.800
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne   170
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1.500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000  
  4260 Zakup energii   1.500
  4280 Zakup usług zdrowotnych   330
  4410 Podróże służbowe krajowe 650  
2. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.022 1.022
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.022 1.022
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.022  
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT)   1.022
    Razem 12.322 12.322

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 73/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:22.12.2020 13:58
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:22.12.2020 14:01