Zarządzenie Nr 74/2020
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) i § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2020 rok Nr 114/XXI/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 21.486,00 zł, w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 21.486,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 74/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
    Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie 10.400,00 10.400,00
1. 801 Oświata i wychowanie 10.400,00 10.400,00
  80103 Oddziały przedszkolne 10.400,00 0,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.000,00 0,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 0,00
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 10.400,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 10.400,00
    Szkoła Podstawowa w Cewkowie 11.086,00 11.086,00
2. 801 Oświata i wychowanie 11.086,00 11.086,00
  80101 Szkoła Podstawowa 11.086,00 0,00
  4270 Zakup usług remontowych 11.000,00 0,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 86,00 0,00
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 11.086,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe 0,00 11.086,00

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 74/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:22.12.2020 14:13
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak