Zarządzenie Nr 76/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 8 października 2020 r.

w sprawie likwidacji kasy Urzędu Gminy w Starym Dzikowie, przeprowadzenia inwentaryzacji z likwidacji kasy Urzędu Gminy w Starym Dzikowie oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351) oraz na podstawie załącznika Nr 7 (Instrukcja inwentaryzacyjna) do Zarządzenia Nr 95/2017 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzam:

§ 1

Likwidację kasy Urzędu Gminy w Starym Dzikowie z dniem 23 października 2020 r.

§ 2

Przeprowadzenie inwentaryzacji na dzień 22 października 2020r. metodą spisu z natury:
- kasy Urzędu Gminy w Starym Dzikowie, w tym gotówki w kasie i depozytów
- druków ścisłego zarachowania
- wyposażenia kasy

§ 3

Powołuję komisję inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w § 2:
- Zuzanna Ozimek - przewodnicząca
- Monika Jasina - członek

§ 4

Zobowiązuję przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej do sporządzenia i przedłożenia protokołu z przeprowadzonej inwentaryzacji.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 76/2020 z dnia 8 października 2020 r. w sprawie likwidacji kasy Urzędu Gminy w Starym Dzikowie, przeprowadzenia inwentaryzacji z likwidacji kasy Urzędu Gminy w Starym Dzikowie oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:22.12.2020 14:33
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:22.12.2020 14:33