Zarządzenie Nr 77/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 8 października 2020 r.

w sprawie odwołania i powołania Pełnomocnika Wójta Gminy ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 198 2r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm) art. 10 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2018 r. poz. 1030 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390 ) - zarządzam co następuje:

§ 1

Z dniem 8 października 2020 r. odwołuję Panią Ewę Sokal ze stanowiska Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 2

Z dniem 9 października 2020 r. powołuję Pana Wiesława Kotulę na stanowisko Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 3

Zadaniem Pełnomocnika jest przygotowanie, realizacja i rozliczenie Gminengo Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Szczegółowy zakres obowiązków Pełnomocnika, określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 31 października 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta Gminy ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 77/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 8 października 2020 r.

Zakres obowiązków Pełnomocnika Wójta Gminy ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

1. Prowadzenie i koordynacja działań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowowi.
2. Nadzór nad realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zwanego dalej programem) i wydatkowaniem środków publicznych w ramach w/w Programu.
3. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach realizacji zadań wynikających z Programu.
4. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy.
5. Przygotowanie i przedkładanie corocznie Wójtowi:
- projektu programu, planu wydatków w zakresie realizacji Programu,
- sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji Programu.
6. Prowadzenie obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
7. Prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania narkomanii poprzez realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
8. Wdrażanie i propagowanie na terenie Gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu uzależnieniom.
9. Podpisywanie korespondencji związanej z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień do organów władzy i administracji samorządowej tj. sądu rejonowego, dyrektorów szkół, szpitali i ośrodków zdrowia, ośrodków pomocy społecznej, Policji.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 77/2020 z dnia 8 października 2020 r. w sprawie odwołania i powołania Pełnomocnika Wójta Gminy ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:22.12.2020 15:14
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:22.12.2020 15:14