Zarządzenie Nr 78/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 9 października 2020 r.

w sprawie powołania Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności w Gminie Stary Dzików

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm.) -

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Zespół roboczy ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w następującym składzie:
1) Przewodniczący Zespołu - Koordynator ds. dostępności - Marek Buczko,
2) Z-ca Przewodniczącego - Barbara Żyła
3) Członek Zespołu - Kazimiera Tracz
4) Członek Zespołu - Andrzej Buksak
5) Członek Zespołu - Edyta Panek

§ 2.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności oraz zespołu roboczego należy w szczególności:
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminę.
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
3) monitorowanie działalności Wójta Gminy Stary Dzików w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na terenie gminy Stary Dzików,
4) przedstawienie Wójtowi Gminy bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań,
5) sporządzanie raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 3.

Zobowiązuję:
1) pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie do udzielenia niezbędnej pomocy i wsparcia Koordynatorowi w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami,
2) kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stary Dzików do realizacji obowiązków wymaganych ustawą oraz ścisłej współpracy z Koordynatorem.

§ 4.

Tracą moc:
1) Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 7 września 2020 r. w sprawie
powołania Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie.
2) Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 68/2020 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 7 września 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Koordynatorowi ds. dostępności.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 78/2020 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności w Gminie Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:23.12.2020 09:51
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:23.12.2020 09:51