Zarządzenie Nr 80/2020
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 16 października 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) i § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2020 rok Nr 114/XXI/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2020 rok o kwotę 224.860,81 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów związanych z realizacja tego zadania - 224.860,81 zł
2. Zwiększa się dochody budżetu na 2020 rok o kwotę 100 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 r. - 100 zł
3. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę 224.860,81 zł, w tym na:
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania - 224.860,81 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę 100 zł, w tym na:
- realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 r. - 100 zł
3. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 224.860,81 zł, z tego na:
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów związanych z realizacja tego zadania - 381.200,66 zł
2. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zmniejszenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 100 zł, z tego na:
- realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 r. - 100 zł
3. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 17.651 zł, w tym:
a) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 15.500 zł
b) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 2.100 zł
c) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 51 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 80/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 16 października 2020 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 224.860,81
  01095 Pozostała działalność 224.860,81
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 224.860,81
    Razem zwiększenia 224.860,81
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 100
  75045 Kwalifikacja wojskowa 100
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 100
    Razem zmniejszenia 100

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 80/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 16 października 2020 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 224.860,81
  01095 Pozostała działalność 224.860,81
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.409,04
  4430 Rózne opłaty i składki 220.451,77
    Razem zwiększenia 224.860,81
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 100
  75045 Kwalifikacja wojskowa 100
  3030 Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych 100
    Razem zmniejszenia 100

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 80/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 16 października 2020 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 224.860,81
  01095 Pozostała działalność 224.860,81
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.409,04
  4430 Rózne opłaty i składki 220.451,77
    Razem zwiększenia 224.860,81
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 100
  75045 Kwalifikacja wojskowa 100
  3030 Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych 100
    Razem zmniejszenia 100
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 224.860,81
  01095 Pozostała działalność 224.860,81
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 224.860,81
    Razem zwiększenia 224.860,81
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 100
  75045 Kwalifikacja wojskowa 100
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 100
    Razem zmniejszenia 100

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 80/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 16 października 2020 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 750 Administracja publiczna 15.500 15.500
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15.500 15.500
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.500  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   7.500
  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   2.000
  4260 Zakup energii   6.000
2. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.100 2.100
  75412 Ochotnicze straże pożarne 2.100 2.100
  4270 Zakup usług remontowych   2.100
  4300 Zakup usług pozostałych 2.000  
  4410 Podróże służbowe krajowe 100  
3. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 51 51
  90003 Oczyszczanie miast i wsi 51 51
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   51
  4300 Zakup usług pozostałych 51  
    Razem 17.651 17.651

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 80/2020 z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:23.12.2020 12:00
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:23.12.2020 12:03