Zarządzenie Nr 84/2020
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) i § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2020 rok Nr 114/XXI/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2020 rok o kwotę 109.245 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 108.147 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -1.098 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2020 rok o kwotę 4.996 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów - 331 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- zasiłki stałe - 4.665 zł
3. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę 109.245 zł, w tym na:
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 108.147 zł
- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 1.098 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę 4.996 zł, w tym na:
- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów - 331 zł
- wypłatę zasiłków stałych - 4.665 zł
3. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 108.147 zł, z tego na:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 108.147 zł
b) zmniejszenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 331 zł, z tego na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów - 331 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 400 zł, w tym:
a) w dziale "Rodzina" na kwotę 400 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 84/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 października 2020 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 1.098
  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.098
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1.098
2. 855 Rodzina 108.147
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 108.147
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 108.147
    Razem zwiększenia 109.245
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 4.665
  85216 Zasiłki stałe 4.665
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 4.665
2. 855 Rodzina 331
  85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 331
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 331
    Razem zmniejszenia 4.996

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 84/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 października 2020 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 1.098
  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.098
  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.098
2. 855 Rodzina 108.147
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 108.147
  3110 Świadczenia społeczne 108.147
    Razem zwiększenia 109.245
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 4.665
  85216 Zasiłki stałe 4.665
  3110 Świadczenia społeczne 4.665
2. 855 Rodzina 331
  85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 331
  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 331
    Razem zmniejszenia 4.996

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 84/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 października 2020 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 108.147
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 108.147
  3110 Świadczenia społeczne 108.147
    Razem zwiększenia 108.147
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 331
  85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 331
  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 331
    Razem zmniejszenia 331
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 108.147
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 108.147
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 108.147
    Razem zwiększenia 108.147
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 331
  85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 331
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 331
    Razem zmniejszenia 331

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 84/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 października 2020 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1.
1. 855 Rodzina 400 400
  85501 Świadczenie wychowawcze   400
  4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   400
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 400  
  4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 400  
    Razem 400 400

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 84/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:23.12.2020 14:30
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:23.12.2020 14:32