Zarządzenie Nr 86/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starym Dzikowie

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378) - zarządzam co następuje:

§ 1.

W regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Stary Dzikowie, nadanym Zarządzeniem Nr 29/2020 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 28 kwietnia 2020 r. dokonuje się następujących zmian:
1. W § 23 usuwa się zapis:
Do zadań na stanowisku kasjera należy:
1) obsługa kasowa Urzędu Gminy w Starym Dzikowie,
2) przyjmowanie do kasy oraz wypłacanie gotówki z kasy w oparciu o opisane, sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty dokumenty (dowody) księgowe,
3) przyjmowanie wpłat należności z tytułu dochodów budżetowych (podatki, opłaty, inne wpłaty),
4) odprowadzenie przyjętej gotówki do banku,
5) podejmowanie gotówki z banku na pokrycie określonych wydatków przestrzegając obowiązujących przepisów w zakresie ochrony wartości pieniężnych,
6) sporządzanie raportów kasowych zgodnie z instrukcją kasową oddzielnie dla dochodów, oddzielnie dla wydatków budżetowych według poszczególnych rachunków bankowych,
7) przekazywanie do księgowości, za potwierdzeniem na kopii, kompletnych raportów kasowych,
8) prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów druków ścisłego zarachowania oraz ich zamawianie, wydawanie oraz rozliczanie osób pobierających,
9) prowadzenie ewidencji sprzedaży towarów i usług za pomocą kasy fiskalnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, sporządzanie miesięcznych i rocznych raportów oraz uzgadnianie ich z pracownikiem referatu księgowości,
10) przekazywanie do archiwum zakładowego posiadanych dokumentów w terminach i w sposób przewidziany przepisami ogólnymi i wewnętrznymi,
11) wykonanie innych, nie objętych niniejszym zakresem czynności, spraw doraźnych zleconych przez Wójta Gminy, Skarbnika lub Sekretarza.
2. W § 23: Do zadań stanowiska ds. księgowości podatkowej należy: dodaje się pkt 19a w brzmieniu: prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów druków ścisłego zarachowania oraz ich zamawianie, wydawanie oraz rozliczanie osób pobierających i pkt 19b w brzmieniu: sprawy związane z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

§ 2.

Schemat struktury organizacyjnej Urzędu Gminy w Starym Dzikowie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Stary Dzików.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 86/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:23.12.2020 14:47
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:23.12.2020 14:52