Zarządzenie Nr 87/2020
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) i § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2020 rok Nr 114/XXI/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2020 rok o kwotę 597 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- sfinansowanie zadań związanych z ewidencją działalności gospodarczej, rejestru KRS i wyboru ławników - 597 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę 597 zł, w tym na:
- wynagrodzenie pracownika zajmującego się ewidencją działalności gospodarczej - 597 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 597 zł, z tego na:
- sfinansowanie zadań związanych z ewidencją działalności gospodarczej, rejestru KRS i wyboru ławników - 597 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 5.000 zł, w tym:
a) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 5.000 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w kwocie 5.000 zł na:
- zagospodarowanie terenu przy Potoku Dzikowskim (karczowanie pniaków, wyrównanie terenu).
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 87/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 października 2020 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 597
  75011 Urzędy wojewódzkie 597
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 597
    Razem zwiększenia 597

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 87/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 października 2020 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 597
  75011 Urzędy wojewódzkie 597
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 597
    Razem zwiększenia 597

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 87/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 października 2020 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 597
  75011 Urzędy wojewódzkie 597
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 597
    Razem zwiększenia 597
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 597
  75011 Urzędy wojewódzkie 597
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 597
    Razem zwiększenia 597

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 87/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 października 2020 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 600 Transport i łączność 5.000 5.000
  60016 Drogi publiczne gminne 5.000 5.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000  
  4300 Zakup usług pozostałych   5.000
2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 5.000  
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.000  
  4300 Zakup usług pozostałych 5.000  
3. 758 Różne rozliczenia   5.000
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   5.000
  4810 Rezerwy   5.000
    Razem 10.000 10.000

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 87/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:28.12.2020 13:44
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:28.12.2020 13:51