Zarządzenie Nr 87a/2020
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) i § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2020 rok Nr 114/XXI/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2020 rok o kwotę 474,95 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- sfinansowanie zadań związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - 474,95 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę 474,95 zł, w tym na:
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół oraz pokrycie kosztów związanych z tym zadaniem - 474,95 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 474,95 zł, z tego na:
- sfinansowanie zadań związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - 474,95 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 87a/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 października 2020 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Oświata i wychowanie 474,95
  80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 474,95
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 474,95
    Razem zwiększenia 474,95

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 87a/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 października 2020 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
    SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM DZIKOWIE 374,95
1. 801 Oświata i wychowanie 374,95
  80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 374,95
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3,70
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 371,25
    SZKOŁA PODSTAWOWA W CEWKOWIE 100
1. 801 Oświata i wychowanie 100
  80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 100
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 99
    Razem zwiększenia 474,95

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 87a/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 października 2020 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
    SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM DZIKOWIE 374,95
1. 801 Oświata i wychowanie 374,95
  80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 374,95
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3,70
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 371,25
    SZKOŁA PODSTAWOWA W CEWKOWIE 100
1. 801 Oświata i wychowanie 100
  80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 100
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 99
    Razem zwiększenia 474,95
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Oświata i wychowanie 474,95
  80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 474,95
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 474,95
    Razem zwiększenia 474,95

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 87a/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:31.12.2020 11:46
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:31.12.2020 11:49