Zarządzenie Nr 89/2020
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) i § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2020 rok Nr 114/XXI/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 7.231,00 zł, w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 7.231,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 89/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 10 listopada 2020 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
    Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie 7.231,00 7.231,00
1. 801 Oświata i wychowanie 121,00 121,00
  80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe 121,00 121,00
  4300 Zakup usług pozostałych 121,00  
  4410 Podróże służbowe krajowe   121,00
  80101 Szkoła Podstawowa   1.910,00
  4210 Zakup materiałów i usług   1.910,00
  80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 7.110,00 5.200,00
  3020 Zagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 110,00  
  4210 Zakup materiałów i usług   5.200,00
  4240 Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek 7.000,00  

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 89/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:31.12.2020 12:04
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:31.12.2020 12:04