Zarządzenie Nr 91/2020
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) i § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2020 rok Nr 114/XXI/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 129.266,00 zł, w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 128.785,00 zł
b) w dziale 750 "Administracja publiczna" na kwotę 481,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 91/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 27 listopada 2020 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 128.785,00 128.785,00
    Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie 76.338,00 76.338,00
  80101 Szkoła podstawowa 67.205,00 34.000,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe 67.205,00  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   18.200,00
  4120 Fundusz Pracy   8.800,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   7.000,00
  80103 Oddziały przedszkolne 1.323,00  
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.077,00  
  4280 Zakup usług zdrowotnych 246,00  
  80113 Dowóz uczniów   15.765,00
  4300 Zakup usług pozostałych   15.765,00
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 956,00 956,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   956,00
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 956,00  
  80148 Stołówki szkolne 6.854,00 23.400,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe 6.854,00  
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   3.400,00
  4220 Zakup środków żywności   20.000,00
  80150 Realziacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   2.217,00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   1.017,00
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   1.200,00
    Szkoła Podstawowa w Cewkowie 52.447,00 52.447,00
  80101 Szkoła podstawowa 31.140,00 1.731,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe 7.000,00  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.014,00  
  4260 Zakup energii 23.000,00  
  4280 Zakup usług zdrowotnych 126,00  
  4300 Zakup usług pozostałych   1.731,00
  80103 Oddziały przedszkolne 2.407,00 3.200,00
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 594,00  
  4010 Wynagrodzenia osobowe   1.600,00
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1.813,00  
  4120 Składki na Fundusz Pracy   1.600,00
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego  ,00 13.916,00
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   1.216,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe   6.600,00
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   4.600,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy   600,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   250,00
  4240 Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek   500,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych   150,00
  80113 Dowóz uczniów   13.400,00
  4300 Zakup usług pozostałych   13.400,00
  80148 Stołówki szkolne   15.000,00
  4220 Zakup środków żywności   15.000,00
  80150 Realziacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 18.900,00  
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.380,00  
  4010 Wynagrodzenia osobowe 16.027,00  
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 446,00  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 47,00  
  80195 Pozostała działalność   5.200,00
  4300 Zakup usług pozostałych   4.800,00
  4410 Podróże służbowe krajowe   400,00
2. 750 Administracja publiczna 481,00 481,00
  75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 481,00 481,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 481,00  
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   481,00

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 91/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:04.01.2021 14:03
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:04.01.2021 14:03