Zarządzenie Nr 92/2020
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) i § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2020 rok Nr 114/XXI/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 7.620,00 zł, w tym:
a) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 1.370,00 zł
b) w dziale "Rodzina" na kwotę 6.250,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 92/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 27 listopada 2020 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 852 Pomoc społeczna 1.370 1.370
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.370 1.370
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   1.370
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 270  
  4280 Zakup usług zdrowotnych 600  
  4300 Zakup usług pozostałych 500  
2. 855 Rodzina 6.250 6.250
  85501 Świadczenie wychowawcze 250 250
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   250
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 250  
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.000 6.000
  3110 Świadczenia społeczne   6.000
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 6.000  
    Razem 7.620 7.620

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 92/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:04.01.2021 15:00
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:04.01.2021 15:00