Zarządzenie Nr 93/2020
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2020 rok Nr 114/XXI/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu na 2020 rok o kwotę 603 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 51 zł
- zasiłki stałe - 552 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę 603 zł, w tym na:
- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 51 zł
- wypłatę zasiłków stałych - 552 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 11.764,21 zł, w tym:
a) w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" na kwotę 1.317 zł
b) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 9.538,04 zł
c) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 909,17 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 93/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 27 listopada 2020 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 51
  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 51
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 51
2. 852 Pomoc społeczna 552
  85216 Zasiłki stałe 552
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 552
    Razem zmniejszenia 603

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 93/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 27 listopada 2020 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 51
  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 51
  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 51
2. 852 Pomoc społeczna 552
  85216 Zasiłki stałe 552
  3110 Świadczenia społeczne 552
    Razem zmniejszenia 603

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 93/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 27 listopada 2020 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.317 1.317
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.317 1.317
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1.317
  4430 Różne opłaty i składki 1.317  
2. 750 Administracja publiczna 9.538,04 9.538,04
  75011 Urzędy wojewódzkie 238,04 9.538,04
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 238,04  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   122,25
  4300 Zakup usług pozostałych   49,36
  4410 Podróże słuzbowe krajowe   66,43
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8.000 8.000
  4430 Różne opłaty i składki 8.000  
  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   8.000
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.300 1.300
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.300  
  4300 Zakup usług pozostałych   1.300
3. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 909,17 909,17
  75412 Ochotnicze straże pożarne 909,17 909,17
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   643
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   813
  4280 Zakup usług zdrowotnych   170
  4300 Zakup usług pozostałych 96,17  
  4410 Podróże słuzbowe krajowe   96,17
    Razem 11.764,21 11.764,21

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 93/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:05.01.2021 09:57
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:05.01.2021 10:00